Zarządzenie Nr 16/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 16/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 marca 2004 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XV/149/2004 z dnia 31 marca 2004r. Rady Gminy Ożarowice w sprawie zmian w budżecie gminy

na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Ustalić układ wykonawczy do uchwały Nr XV/149/2004

w następującej szczegółowości

po stronie dochodów zwiększenie o kwotę 17.509 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 17.509 zł

po stronie wydatków zwiększenie o kwotę 17.509 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 - Rezerwy o kwotę 7.509 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostał działalność

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

010

Rolnictwo i łowiectwo

5.500

5.500

01010

Infrastruktura wodociągowa i

sanitacyjna wsi

5.500

5.500

4210

6060

Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5.500

-

-

5.500

750

Administracja publiczna

1.800

1.800

75023

Urzędy gmin

1.800

1.800

4210

3020

Zakup materiałów i wyposażenia

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1.800

-

-

1.800

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.500

1.500

75412

Ochotnicze straże pożarne

1.500

1.500

4210

4280

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług zdrowotnych

1.500

1.500

900

Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

2.000

2.000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona

wód

2.000

2.000

4270

4300

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

2.000

2.000

RAZEM

10.800

10.800

u z a s a d n i e n i e

Przeniesień dokonano w związku ze zmianą realizacji zadań uchwalonych w budżecie na 2004 rok.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑03‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  31‑03‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
09‑04‑2004 08:20:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie