Zarzadzenie Nr 3/2004 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Ożarowice na 2004 rok


Zarządzenie Nr 3/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 23 lutego 2004 roku

w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Ożarowice na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 126 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami oraz Uchwały Nr XIII/122/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

  1. Ustalić układ wykonawczy budżetu gminy na 2004 rok w szczegółowości do paragrafów zgodnie z Zał. Nr 1 i 2.

  1. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 3/2004

z dnia 23 lutego 2004 roku

Wójta Gminy Ożarowice

Zestawienie

dochodów budżetowych na 2004 rok

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Kwota w zł

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

408.700

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

408.700

0830

Wpływy z usług

408.700

750

Administracja publiczna

110.984

75011

Urzędy wojewódzkie

46.984

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

46.984

75023

Urzędy gmin

64.000

0450

0690

0750

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Wpływy z różnych opłat

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

7.000

7.000

50.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.060

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.060

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.060

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.750

75414

Obrona cywilna

9.750

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

9.750

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5.604.012

1

2

3

4

5

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

20.000

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

20.000

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

3.408.000

0310

0320

0330

0340

0360

0500

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od czynności cywilnoprawnych

3.000.000

103.000

10.000

220.000

15.000

60.000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

130.000

0410

0480

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

20.000

110.000

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2.046.012

0010

0020

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

2.006.012

40.000

758

Różne rozliczenia

2.397.538

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2.397.538

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.397.538

801

Oświata i wychowanie

31.000

80104

Przedszkola

31.000

0830

Wpływy z usług

31.000

852

Pomoc społeczna

163.122

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

1.875

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.875

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

70.143

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

70.143

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

9.344

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

9.344

85219

Ośrodki pomocy społecznej

81.760

1

2

3

4

5

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

81.760

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

314.300

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

311.300

0830

Wpływy z usług

311.300

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

3.000

0400

Wpływy z opłaty produktowej

3.000

RAZEM

9.041.466Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 3/2004

z dnia 23 lutego 2004 roku

Wójta Gminy Ożarowice

Zestawienie

wydatków budżetowych na 2004 rok

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Kwota w zł

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

582.203

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

574.203

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4260

4270

4300

4410

4430

4440

6050

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Rożne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.000

40.620

2.890

7.497

1.066

33.671

150.000

98.350

50.000

2.000

20.000

1.606

165.503

01030

Izby rolnicze

2.000

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

2.000

01095

Pozostała działalność

6.000

4210

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

3.000

3.000

600

Transport i łączność

462.336

60004

Lokalny transport zbiorowy

250.000

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

250.000

60016

Drogi publiczne gminne

212.336

3020

4010

4040

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.000

49.800

3.450

1

2

3

4

5

4110

41204210

4270

42804300

4410

4440

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

9.175

1.305

12.000

100.000

200

33.300

500

1.606

700

Gospodarka mieszkaniowa

250.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

250.000

4300

4430

6050

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70.000

30.000

150.000

710

Działalność usługowa

50.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

50.000

4300

Zakup usług pozostałych

50.000

750

Administracja publiczna

3.207.019

75011

Urzędy wojewódzkie

46.984

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

39.258

6.764

962

75022

Rady gmin

125.125

3030

4210

4300

4410

4430

6060

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

64.800

39.000

11.000

1.000

1.325

8.000

75023

Urzędy gmin

3.034.910

3020

3030

4010

4040

4110

4120

4210

4260

4270

4280

4300

4410

4430

4440

4500

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

200

12.000

769.742

56.690

142.374

20.244

115.400

50.000

38.900

5.000

142.300

15.000

5.000

16.860

200

1

2

3

4

5

6050

6060

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1.610.000

35.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.060

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.060

4210

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

560

1.500

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo-żarowa

186.807

75412

Ochotnicze straże pożarne

177.057

3030

4110

4210

4260

4270

4280

4300

4430

6050

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15.000

1.000

44.500

35.000

19.457

1.000

36.100

15.000

10.000

75414

Obrona cywilna

9.750

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

8.147

1.403

200

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

52.000

75647

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

52.000

3030

4100

41104120

4210

4300

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

19.080

21.400

3.600

524

5.000

2.396

757

Obsługa długu publicznego

20.000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

20.000

8120

Odsetki od samorządowych pożyczek

20.000

758

Różne rozliczenia

387.973

75818

Rezerwy ogólne i celowe

1.000

4810

Rezerwy

1.000

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

386.973

2930

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

386.973

1

2

3

4

5

801

Oświata i wychowanie

3.649.850

80101

Szkoły podstawowe

1.566.513

2540

3020

4010

4040

4110

4120

42104240

4260

4270

4280

4300

4410

4440

6050

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

292.146

63.036

707.459

60.904

148.484

20.221

18.000

1.000

90.800

39.500

1.000

30.000

1.000

44.963

48.000

80104

Przedszkola

622.169

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4240

4260

4270

4280

4300

4410

4440

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

21.690

359.066

27.206

73.385

9.995

11.100

10.000

45.800

24.500

1.400

15.680

1.400

20.947

80110

Gimnazja

1.190.195

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4240

4260

4270

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup energii

Zakup usług remontowych

49.850

629.370

38.885

128.397

17.486

44.000

10.000

41.000

75.000

1

2

3

4

5

4280

43004410

4440

6050

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

500

14.500

2.100

39.107

100.000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

25.000

4300

Zakup usług pozostałych

25.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

194.353

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4260

4280

4300

4410

4430

4440

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

500

121.894

9.310

23.604

3.215

7.200

1.000

500

20.000

2.000

2.500

2.630

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

14.200

4300

Zakup usług pozostałych

14.200

80195

Pozostała działalność

37.420

2570

4210

4260

4270

4300

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

10.000

1.420

1.000

12.000

13.000

851

Ochrona zdrowia

122.000

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

12.000

43006050

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.000

10.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

110.000

3030

4110

4120

4210

4260

4270

4300

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

6.000

1.000

100

33.000

4.000

12.000

53.900

852

Pomoc społeczna

331.654

1

2

3

4

5

85213

Zadani zlecone

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne

163.122

1.875

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

1.875

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

70.143

3110

4110

Świadczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

67.967

2.176

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

9.344

3110

Świadczenia społeczne

9.344

85219

Ośrodki pomocy społecznej

81.760

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

69.650

10.403

1.707

85214

Zadania własne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

168.532

64.000

3110

Świadczenia społeczne

64.000

85215

Dodatki mieszkaniowe

1.000

3110

Świadczenia społeczne

1.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

93.772

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4300

4410

4430

4440

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

800

54.120

9.714

13.744

1.564

4.000

5.124

1.500

500

2.706

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4.760

4300

Zakup usług pozostałych

4.760

85295

Pozostała działalność

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

217.264

85401

Świetlice szkolne

217.264

3020

4010

4040

4110

4120

4440

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.860

158.300

13.411

32.200

4.438

4.055

1

2

3

4

5

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

530.300

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

311.300

3020

4010

4040

4110

4120

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

1.237

222.400

2.790

38.664

4.738

4210

4260

4270

4300

4410

4430

4440

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.000

20547

2.000

3.000

500

6.000

6.424

90003

Oczyszczanie miast i wsi

74.000

4300

Zakup usług pozostałych

74.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

145.000

4260

4270

Zakup energii

Zakup usług remontowych

75.000

70.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

420.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

300.000

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

300.000

92116

Biblioteki

120.000

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

120.000

926

Kultura fizyczna i sport

70.000

92695

Pozostała działalność

70.000

4210

4260

4270

4300

4430

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych]

Różne opłaty i składki

15.000

15.000

10.000

20.000

10.000

RAZEM

10.541.466Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑02‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  23‑02‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
25‑02‑2004 08:09:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie