Zarządzenie Nr 62/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 62/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 2 grudnia 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/,i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XXI/226/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Uchwalić układ wykonawczy do Uchwały Nr XXI/226/2004

w następującej szczegółowości:

po stronie dochodów zwiększenie o kwotę 213.970 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 210.970 zł

rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej o kwotę 210.970 zł

§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych o kwotę 210.970 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.000 zł

rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 3.000 zł

§2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące realizowane przez gminę na

podstawie porozumień z organami administracji

rządowej o kwotę 3.000 zł

po stronie wydatków zwiększenie o kwotę 213.970 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 210.970 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 210.970 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 210.970 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.000 zł

rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 3.000 zł

§ 2550 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 3.000 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 801 - Otrzymaną dotację z WFOŚiGW w Katowicach zgodnie z podpisaną

umową Nr 440/2004/78/OA/al./D przeznacza się na dofinansowanie zadania pn.

"Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem pomp ciepła, termomodernizację

budynku Gimnazjum w Ożarowicach."

Dz. 921 - W ramach podpisanego Porozumienia Nr 1136/2069/2004 z dnia 16

listopada 2004 roku Ministerstwo Kultury przyznało dotację na realizację programu

"Upowszechnianie i promocja czytelnictwa " na zakup nowości wydawniczych

przez bibliotekę publiczną.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  02‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
14‑03‑2005 11:18:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie