Zarządzenie Nr 40/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 40/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 18 sierpnia 2004r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami /, oraz art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 10 Uchwały Nr XIII/122/2004 z dnia 4 lutego w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 18.105 zł

po stronie dochodów o kwotę 18.105 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 18.105 zł

rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne o kwotę 371 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 371 zł

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.674 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 4.436 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

( związków gmin) o kwotę 9.238 zł

rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 4.060 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

( związków gmin) o kwotę 4.060 zł

po stronie wydatków o kwotę 18.105 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 18.105 zł

rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne o kwotę 371 zł

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 371 zł

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.674 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 13.674

rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 4.060 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 4.060

u z a s a d n i e n i e

Dz. 852 - Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-603/2004 z dnia 29 lipca 2004 roku zwiększył dotację celową o kwotę 371 zł, z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów w zakresie opłat składek na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Decyzją Nr FB.I.3011-529/2004 zwiększono plan dotacji o kwotę 4.436 zł, w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie wypłaty świadczeń obligatoryjnych z pomocy społecznej.

Środki pochodzące z rezerwy celowej , przyznane decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 22 lipca 2004 r. Nr FB.I.3011-605/2004 w wysokości 9.238 zł, przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

Na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania uczniów otrzymaliśmy kwotę 4.060 zł .

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

750

Administracja publiczna

5.105

5.105

75022

Rady gmin

5

5

4410

4430

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

5

5

75023

Urzędy gmin

5.100

5.100

4110

4270

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup usług remontowych

5.100

5.100

801

Oświata i wychowanie

13.000

13.000

80101

Szkoły podstawowe

13.000

4300

Zakup usług pozostałych

13.000

80104

Przedszkola

13.000

4260

Zakup energii

13.000

Razem

18.105

18.105

u z a s a d n i e n i e

Dz.750 - przesunięć dokonano w związku ze zmianą sposobu realizacji zaplanowanych

wydatków.

Dz. 801 - przeniesienia wynikają ze zwiększonych opłat eksploatacyjnych w szkołach

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  18‑08‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  18‑08‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
14‑03‑2005 12:48:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie