Uchwała Nr XXXVI/414/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok


Uchwała Nr XXXVI/414/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 14 września 2006 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Dokonać zmiany planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład

Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach na 2006 rok - Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok w następujący sposób :

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

PRZYCHODY

1.100.000

1.100.000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

650.000

40002

Dostarczanie wody

650.000

w tym: dotacja

50.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.100.000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

405.000

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

1.100.000

w tym: dotacja

50.000

90095

Pozostała działalność

45.000

WYDATKI

1.098.000

1.098.000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

650.000

40002

Dostarczanie wody

650.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

405.000

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

1.098.000

90095

Pozostała działalność

43.000

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych przeniesień dokonano na wniosek Dyrektora ZGK, w związku z dostosowaniem planowania, ewidencji i sprawozdawczości do poszczególnych rodzajów przychodów i wydatków podziałki określonej w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑09‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  14‑09‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2006 13:53:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie