Uchwała Nr XXXIII/387/2006 w sprawie zwolnienia bezrobotnych od opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej


Uchwała Nr XXXIII/ 387/2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zwolnienia bezrobotnych od opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.z póżn. zm/, w związku z art. 7a ust 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz. U. Nr 101 poz. 1178 z późn. zm./ i art. 4 ust.1, art. 8, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2005r. Nr 190 poz. 1606 z późn. zm/ -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§ 1

Zwalnia się od opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm./

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑04‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  27‑04‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2006 09:59:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie