Uchwała Nr XXXI/363/2006 w sprawie zaciagnięcia kredytu bankowego


Uchwała Nr XXXI/363/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 16 lutego 2006 roku.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu bankowego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit "c" i "e", art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art. 169, 170 i art. 184 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 500.000 zł na finansowanie inwestycji

pn. "PROP Ożarowice - II etap: drogi wewnętrzne, uzbrojenie terenu i adaptacja

koszarowca na potrzeby MŚP".

2. Zobowiązanie finansowe, o którym mowa w punkcie 1 wraz z należnymi

odsetkami pokryte zostanie z dochodów własnych gminy w latach 2007-2008.

3. Zapewnić środki finansowe w budżecie gminy w latach 2007-2008 na spłatę

zobowiązania wymienionego w punkcie 1 w wysokości wynikającej z zawartej

umowy.

4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑02‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑02‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2006 12:16:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie