Uchwała Nr XXXIV/394/2006 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz udzielania innych ulg w splacaniu wierzyztelności gminnych jednostek organaizacyjnych z tutułu należności pieniężnych, do których nie stosuje sie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych


Uchwała Nr XXXIV/394/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 maja 2006 roku

w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1.

Określić szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminów płatności oraz rozkładania na raty spłaty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Ożarowice, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm/ oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - zwanej dalej dłużnikami, a także organy do tego uprawnione.

§ 2.

1. Należność, o której mowa w ust. 2, może zostać umorzona w całości lub w części w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, jeżeli:

a) należności nie ściągnięto w toku zakończenia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

b)nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,

c) w wyniku egzekucji z majątku dłużnika, dłużnik lub osoby pozostające na jego utrzymaniu byłyby pozbawione niezbędnych środków utrzymania,

d) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności lub postępowanie egzekucyjne okaże się nieskuteczne,

e) przemawiają za tym względy społeczne, sytuacja materialna dłużnika oraz uzasadniony interes gminy.

2. Przez "należność" rozumie się należność pieniężną (należność główną) przypadającą od jednego dłużnika wraz z odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne), a jeżeli należność główna została zapłacona, pozostałe do zapłaty odsetki i koszty.

§ 3.

1. Upoważnia się z zastrzeżeniem ust. 2 Wójta Gminy do umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminów płatności należności pieniężnych do kwoty 500 zł.

2. Należności nie przekraczające kwoty 200 zł mogą umarzać, rozkładać na raty lub odraczać terminy płatności kierownicy jednostek organizacyjnych.

3. Wójt Gminy umarza, rozkłada na raty lub odracza terminy płatności należności pieniężnych wierzytelności z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej gminy lub kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Gminy, po zbadaniu okoliczności faktycznych i po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać:

a) nazwę firmy dłużnika, w przypadkach osoby fizycznej dane osobowe dłużnika,

b) określenie rodzaju wierzytelności będącej przedmiotem wniosku,

c) wartość kwotową wnioskowanego umorzenia,

d) określenie czasookresu zadłużenia,

e) uzasadnienie sytuacji finansowej dłużnika, która uprawdopodobni niemożność spłaty wierzytelności.

5. Przez kierownika jednostki organizacyjnej należy rozumieć kierownika gminnej jednostki budżetowej, gminnego zakładu budżetowego lub gminnej instytucji kultury.

§ 4.

1. Umorzenie wierzytelności, rozłożenie jej na raty lub przesunięcie terminu płatności może nastąpić w stosunku do danego dłużnika raz w roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy dłużnikiem jest przedsiębiorca, przy umorzeniu wierzytelności, rozkładaniu jej na raty lub przesunięciu terminu płatności należy stosować postanowienia ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców /Dz. U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1177 z późn. zm./

3. Umorzenie następuje na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w § 2 ust. 1 lit. b, d, e również z urzędu, z inicjatywy wierzyciela.

4. Umorzenie należności, za która odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w § 2 ust.1 zachodzą co do wszystkich dłużników.

5. Kierownik, na wniosek dłużnika, może odroczyć termin zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć jej całość na raty, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w § 2 ust.1 lit. a, c, d.

6. Okres odraczania lub rozłożenia na raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

§ 5.

1. Od należności pieniężnej, której termin odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do dnia zastosowania ulgi.

2. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

§ 6.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych przedkładają Wójtowi Gminy sprawozdania z udzielonych umorzeń, ulg, odroczeń oraz rozłożenia spłat na raty za okresy roczne, w terminie do dnia 28 lutego, po zakończeniu roku budżetowego.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 sporządza się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑05‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑05‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
08‑06‑2006 11:18:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie