Uchwała Nr XXXII/383/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok


Uchwała Nr XXXII/383/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 16 marca 2006 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 3.889.519 zł

po stronie przychodów o kwotę 2.247.458 zł

§ 903 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.691.458 zł

§ 955 - przychody z innych rozliczeń krajowych o kwotę 556.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 1.642.061 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 1.625.752 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

(związków gmin) powiatów (związków powiatów)

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.625.752 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.800 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 5.800 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 625 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami o kwotę 625 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa o kwotę 9.884 zł

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.884 zł

po stronie wydatków o kwotę 2.351.342 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 1.755.458 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.755.458 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 1.755.458 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 446.000 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 446.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 42.300 zł

- wydatki bieżące o kwotę 403.700 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa o kwotę 69.884 zł

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże po o kwotę 60.000 zł

- wydatki mająt o kwotę 60.000 zł

rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 9.884 zł

- wydatki bieżące o kwotę 9.884 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 9.884 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 80.000 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 80.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł

po stronie rozchodów o kwotę 1.538.177 zł

§ 963 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.538.177 zł

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :

Dz. 600 - kwotę 1.755.458 zł przeznacza się realizacją projektu pn.: " PROP na terenie Gminy Ożarowice II etap: "drogi wewnętrzne, uzbrojenie terenu i adaptacja koszarowa na potrzeby MŚP"" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Dz. 700 - na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych oraz sporządzenie dokumentacji wieczysto-księgowych wydzielenia dróg w Zendku , Pyrzowicach, Celinach i Ossach przeznacza się 403. 700 zł oraz 42.300 na wykupy gruntów.

Dz. 754 - 60.000 zł uchwala się dla OSP Tąpkowice na remont samochodu pożarniczego marki Jelcz oraz na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej 9.884 zł.

Dz. 801 - 80.000 zł przeznacza się na wykonanie projektu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zendku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑03‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑03‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
30‑03‑2006 09:25:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie