Uchwała Nr XXXII/382/2006 w sprawie wystapienia z wnioskiem o pozbawienie kategorii drogi powiatowej drogi nr S 3237


Uchwała Nr XXXII / 382 / 2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 16 marca 2006 roku

____________________

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o pozbawienie kategorii drogi powiatowej drogi nr S 3237

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Wystąpić do Rady Powiatu w Tarnowskich Górach o podjęcie czynności przewidzianych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) celem pozbawienia kategorii "drogi powiatowej" drogi nr S 3237 ( od DK 78 do S 3200 ) przebiegającej przez obszar sołectwa Niezdara ( ulica Gen. A. Zawadzkiego ) i sołectwa Ossy ( ulica Jeziorna ) w gminie Ożarowice - celem zaliczenia jej następnie do kategorii "dróg gminnych" na obszarze Gminy Ożarowice.

§ 2

Odcinek drogi, o którym mowa w § 1 został przedstawiony w załączniku graficznym do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Droga powiatowa nr S 3237 w około 2/3 swojej długości nie jest utwardzona, co uniemożliwia prawi-dłowe jej wykorzystanie jako drogi dojazdowej do posesji i do pól , szczególnie w miejscowości Ossy.

Na odcinku tym, w ostatnim ćwierćwieczu nie wykonywano żadnych robót związanych z ulepszeniem nawierzchni i prace takie nie są przez obecnego zarządcę drogi przewidywane.

Gmina Ożarowice ma możliwość pozyskania środków zewnętrznych na budowę tej drogi, pod warun-kiem jej przejęcia do zasobu dróg gminnych.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest słuszne i niezbędne.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑03‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑03‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
30‑03‑2006 09:09:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie