Uchwała Nr XXXIV/396/2006 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny zbycia nieruchomości


Uchwała Nr XXXIV/ 396 /2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 30 maja 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXX/353/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na obniżenie ceny zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ożarowice zapisanej w księdze wieczystej nr 65014 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, oznaczonej numerem działki 499/30 o powierzchni 1,0000 ha k.m. 1 d. 5 obręb ewidencyjny Pyrzowice z kwoty 480.000 zł na kwotę 400.000 zł (netto), która stanowić będzie cenę wywoławczą w postępowaniu przetargowym.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

-------------------

Przeprowadzone postępowanie przetargowe na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ożarowice nie doprowadziło do wyłonienia nabywcy, bowiem w terminie przewidzianym w ogłoszeniu przetargowym ustalonym na dzień 16 maja br nie wpłynęła żadna oferta.

Uzasadnionym jest wyrazić zgodę na obniżenie ceny zbycia przedmiotowej nieruchomości do kwoty 400.000 zł i przeprowadzenie II przetargu.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑05‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑05‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
08‑06‑2006 11:23:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie