Uchwała Nr XXXI/373/2006 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Józefy Lazar na działania Wójta Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XXXI/373/2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 16 lutego 2006 roku.

w sprawie : rozpatrzenia skargi Pani Józefy Lazar na działania Wójta Gminy

Ożarowice.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zmianami), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Uznać za nieuzasadnioną skargę Pani Józefy Lazar na działania Wójta Gminy Ożarowice w zakresie objętym treścią pisma z dnia 21.12.2005 roku skierowanym do Wojewody Śląskiego w Katowicach.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

----------------------------

Rada Gminy Ożarowice zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 Kpa przeprowadziła postępowanie w sprawie skargi dotyczącej działań Wójta Gminy Ożarowice złożonej przez Panią Józefę Lazar na ręce Wojewody Śląskiego.

Postępowanie przeprowadziła Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Ożarowice.

Składająca skargę pomimo informacji o terminie posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz informacji o terminie sesji i ujęciu w porządku obrad tejże sesji przedmiotowej skargi nie przybyła ani na posiedzenie Komisji, ani na sesję Rady Gminy.

W tych okolicznościach wniesioną skargę rozpatrzono wyłącznie w oparciu o doku-menty dotyczące robót przy budowie drogi - ul. Piaskowej w Ossach obejmujących m. in. nieruchomości skarżącej.

Przeprowadzona analiza tejże dokumentacji, a także złożone w toku sesji wyjaś-nienia przez Wójta Gminy nie potwierdziły zasadności skargi.

Harmonogram realizacji wniosku Pani Józefy Lazar przedstawiony w przekazanym skarżącej piśmie Nr IG 5541/7/2005 z dnia 16 września 2005 roku jest w chwili obecnej wykonywany bez opóźnień, a po zakończeniu prac geodezyjnych zostanie uregulowana sprawa odszkodowania za zajęte grunty.

Mając powyższe na względzie, Rada Gminy Ożarowice nie znajduje podstaw do przypisania Wójtowi Gminy Ożarowice sugerowanych w skardze zachowań.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑02‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑02‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2006 10:06:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie