Uchwała Nr XXXIII/385/2006 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2005 rok i udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice absolutorium za 2005 rok


Uchwała Nr XXXIII/385/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2005 rok

i udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice absolutorium za 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3 pkt.2 i 9, art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104),- po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i zapoznaniu się z opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium oraz z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1. Rozpatrzyć sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

dotyczące:

1) zamknięcia rachunkowego dochodów budżetowych na kwotę 11.860.603 zł

- dochody zadań własnych 11.145.115 zł

- dotacje celowe na zadania ustawowe 573.430 zł

- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień 17.347 zł

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 124.711 zł

zgodnie z zał. Nr 1, 2

2) zamknięcia rachunkowego wydatków budżetowych na kwotę 12.991.436 zł

zgodnie z zał. Nr 3

3) zrealizowanych przychodów w kwocie 4.179.242 zł

rozchodów w kwocie 2.585.506 zł

zgodnie z zał. Nr 4

4) realizowanych przychodów i wydatków

- zakładu budżetowego zamykającego się :

w przychodach kwotą 954.483 zł

w wydatkach (kosztach) kwotą 959.601 zł

zgodnie z zał. Nr 5

- funduszu celowego zamykającego się:

w przychodach kwot 10.014 zł

w wydatkach kwotą 24.254 zł

zgodnie z zał. Nr 6

- środka specjalnego zamykającego się:

w przychodach kwotą 0 zł

w wydatkach kwotą 48 zł

zgodnie z zał. Nr 7

5) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

zrealizowanych na kwotę 175.424 zł

wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 148.392 zł

6) dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 930.888 zł

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 272.288 zł

- dotację podmiotową z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury 548.600 zł

z tego:

- dla Ośrodka Kultury 413.000 zł

- dla Biblioteki 135.600 zł

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 50.000 zł

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora

finansów publicznych 60.000 zł

§ 2. Sprawozdanie uznaje się za rzetelne i wykazujące pełną zgodność budżetu wykonanego

z budżetem uchwalonym i w wyniku głosowania jawnego udziela się Wójtowi Gminy

Ożarowice absolutorium za 2005 rok.

§ 3. Wójt Gminy poda niniejszą uchwałę wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu

Gminy Ożarowice za 2005 do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIII/385/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

Zestawienie

wykonania dochodów budżetowych Gminy Ożarowice

za 2005 rok.

w zł

Dział

Nazwa

Plan po zmianach

Wykonanie

%

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

459.382

459.382

100%

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji

pozyskane z programu SAPARD

459.382

459.382

100%

600

Transport i łączność

-

48

-

w tym:

- wpływy ze środków specjalnych

-

48

-

700

Gospodarka mieszkaniowa

56.100

58.608

104,5%

w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- odsetki od nieterminowych wpłat

56.100

449

57.177

982

-

101,9%

-

750

Administracja publiczna

124.488

138.077

111%

w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone

- dochody z najmu i dzierżawy

- odsetki od lokat bankowych

- różne opłaty

49.588

2.900

62.000

10.000

49.588

3.160

74.053

11.276

100%

109%

119,4%

112,8%

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

30.068

29.528

98,2%

w tym:

- dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

2.100

16.942

11.026

2.100

16.672

10.756

100%

98,4%

97,6%

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.747

9.747

100%

w tym:

- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony

cywilnej

9.747

9.747

100%

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6.421.076

7.309.027

113,83%

1

w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych

- udziały we wpływach z podatku

dochodowego od osób prawnych

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek rolny

- podatek od nieruchomości

- podatek leśny

- podatek od środków transportowych

2

80.000

224.000

2.141.076

103.000

3.320.000

10.000

314.000

3

90.913

241.978

2.220.202

101.512

3.515.888

11.233

314.992

4

113,6%

108,0%

104,4%

98,6%

105,9%

112,3%

100,3%

5

- podatek od posiadania psa

- podatek od spadków i darowizn

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

- opłata skarbowa

- odsetki od nieterminowych wpłat

- wpływy z innych lokalnych opłat

- różne dochody

-

15.000

175.000

10.000

20.000

-

9.000

-

50

24.526

175.424

6.247

-3.369

599.037

9.845

549

-

163,5%

100,2%

62,5%

-

-

109,39%

-

758

Różne rozliczenia

2.805.172

2.805.172

100%

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2.638.128

167.044

2.638.128

167.044

100%

100%

801

Oświata i wychowanie

66.170

50.753

76,7%

w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych

- opłata za korzystanie z przedszkola

- różne dochody

- dochody z czynszów

16.270

34.900

-

15.000

1.192

29.695

2.584

17.282

7,3%

85,1%

-

115,2%

852

Pomoc społeczna

604.187

602.666

99,7%

w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych

495.835

108.352

494.314

108.352

99,7%

100%

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

26.109

26.109

100%

w tym:

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych

26.109

26.109

100%

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

24.300

25.886

106,5%

- wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego

- opłata produktowa

21.300

3.000

21.308

4.578

100%

152,6%

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7.600

7.600

100%

- dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

7.600

7.600

100%

926

Kultura fizyczna i sport

338.000

338.000

100%

- dotacja z funduszy celowych

338.000

338.000

100%

Razem

10.972.399

11.860.603

108 %

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIII/385/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej,

dochody i wydatki na realizację porozumień z organami administracji rządowej oraz dochody

i wydatki na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan

Otrzymana dotacja

Wykorzy-stana dotacja

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

575.491

573.430

573.430

750

Administracja publiczna

49.588

49.588

49.588

75011

Urzędy wojewódzkie

49.588

49.588

49.588

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

30.068

29.528

29.528

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.100

2.100

2.100

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

16.942

16.672

16.672

75108

Wybory do sejmu i Senatu

11.026

10.756

10.756

852

Pomoc społeczna

495.835

494.314

494.314

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

455.000

453.961

453.961

85213

Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

3.255

3.219

3.219

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

37.580

37.134

37.134

II

Dochody i wydatki na realizację porozumień z organami administracji rządowej

7.600

7.600

7.600

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7.600

7.600

7.600

92116

Biblioteki

7.600

7.600

7.600

III

Dochody i wydatki na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

9.747

9.747

9.747

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.747

9.747

9.747

75414

Obrona cywilna

9.747

9.747

9.747Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIII/385/2006 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

Zestawienie

wykonania wydatków budżetowych Gminy Ożarowice

za 2005 rok.

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan po zmianach

Wykonanie

%

1

2

3

4

5

6

010

Rolnictwo i łowiectwo

8.300

8.256

99,5%

01030

Izby rolnicze

2.070

2.035

98,3%

wydatki bieżące

2.070

2.035

98,3%

01095

Pozostała działalność

6.230

6.221

99,9%

wydatki bieżące

6.230

6.221

99,9%

600

Transport i łączność

2.888.300

2.535.459

87,8%

60004

Lokalny transport zbiorowy

405.807

405.806

99,9%

wydatki bieżące

405.807

405.806

99,9%

60016

Drogi publiczne gminne

2.482.493

2.129.653

85,8%

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

2.072.033

410.460

3.748

1.719.425

410.228

3.748

83,0%

99,9%

100%

700

Gospodarka mieszkaniowa

513.855

459.142

89,4%

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

513.855

459.142

89,4%

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

396.352

117.503

352.290

106.852

88,9%

90,9%

710

Działalność usługowa

6.500

6.442

99,1%

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

6.500

6.442

99,1%

- wydatki bieżące

6.500

6.442

99,1%

750

Administracja publiczna

1.715.973

1.670.499

97,3%

75011

Urzędy wojewódzkie

49.588

49.588

100%

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

49.588

47.688

49.588

47.688

100%

100%

75022

Rady gmin

101.300

99.994

98,7%

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

101.300

8.400

99.994

8.400

98,7%

100%

75023

Urzędy gmin

1.565.085

1.520.917

97,2%

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

138.695

1.426.390

971.095

136.840

1.384.077

969.435

98,7%

97,0%

99,8%

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

30.068

29.528

98,2%

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.100

2.100

100%

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2.100

2.100

2.100

2.100

100%

100%

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

16.942

16.672

98,4%

1

2

3

4

5

6

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne do

wynagrodzeń

16.942

3.674

16.672

3.674

98,4%

100%

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

11.026

10.756

97,6%

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

11.026

2.546

10.756

2.546

97,6%

100%

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

330.203

325.294

98,5%

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

320.456

315.547

95,5%

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

175.399

145.057

29.527

175.359

140.188

29.527

98,9%

96,6%

100%

75414

Obrona cywilna

9.747

9.747

100%

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

9.747

9.747

9.747

9.747

100%

100%

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

42.500

41.709

98,1%

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

42.500

41.709

98,1%

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

42.500

13.320

41.709

13.318

99,3%

99,9%

757

Obsługa długu publicznego

100.000

95.680

95,7%

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

100.000

95.680

95,7%

- wydatki bieżące

w tym: obsługa długu publicznego

100.000

100.000

95.680

95.680

95,7%

95,7%

758

Różne rozliczenia

176.892

174.892

98,9%

75818

Rezerwy ogólne i celowe

2.000

-

-

- wydatki bieżące

2.000

-

-

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

174.892

174.892

100%

- wydatki bieżące

174.892

174.892

100%

801

Oświata i wychowanie

5.244.963

5.146.947

98,1%

80101

Szkoły podstawowe

1.632.663

1.564.997

95,9%

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

- dotacje

63.750

1.568.913

977.623

272.288

-

1.564.997

975.565

272.288

-

95,9%

99,8%

100%

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

56.432

56.409

99,9%

-wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

56.432

50.920

56.409

50.910

99,9%

99,9%

80104

Przedszkola

503.203

501.962

99,8%

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

503.203

399.578

501.962

399.224

99,8%

99,9%

80110

Gimnazja

2.668.177

2.656.917

99,6%

1

2

3

4

5

6

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

1.562.232

1.105.945

796.623

1.560.628

1.096.289

794.356

99,9%

99,1%

99,7%

80113

Dowożenie uczniów do szkół

86.177

85.451

99,2%

- wydatki bieżące

86.177

85.451

99,2%

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

220.591

218.788

99,2%

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

220.591

177.338

218.788

177.292

99,2%

99,9%

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

14.312

14.312

100%

- wydatki bieżące

14.312

14.312

100%

80195

Pozostała działalność

63.408

48.111

75,9%

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

63.408

1.350

48.111

1.313

75,9%

97,3%

851

Ochrona zdrowia

378.193

351.584

93,0%

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

203.193

203.192

99,9%

- wydatki majątkowe

203.193

203.192

99,9%

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

175.000

148.392

84,8%

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

20.000

155.000

63.000

8.500

139.892

58.282

42,5%

84,8%

92,5%

852

Pomoc społeczna

830.625

827.986

99,7%

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

455.000

453.961

99,8%

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

455.000

20.593

453.961

20.456

99,8%

99,3%

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

3.255

3.219

98,9%

- wydatki bieżące

3.255

3.219

98,9%

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

154.632

154.186

99,7%

- wydatki bieżące

154.632

154.186

99,7%

85215

Dodatki mieszkaniowe

1.000

-

-

- wydatki bieżące

1.000

-

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

206.988

206.870

99,9%

- wydatki bieżące

w tym:- wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

206.988

181.896

206.870

181.827

99,9%

99,9%

85295

Pozostała działalność

9.750

9.750

100%

- wydatki bieżące

9.750

9.750

100%

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

249.296

248.855

99,8%

85401

Świetlice szkolne

223.187

222.746

99,8%

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

223.187

207.708

222.746

207.295

99,8%

100%

85415

Pomoc materialna dla uczniów

26.109

26.109

100%

- wydatki bieżące

26.109

26.109

100%

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.359.263

460.563

33,9%

1

2

3

4

5

6

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

930.000

41.443

4,5%

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

900.000

30.000

12.200

29.243

-

97,5%

90002

Gospodarka odpadami

13.050

6.100

46,7%

- wydatki bieżące

13.050

6.100

46,7%

90003

Oczyszczanie miast i wsi

51.950

51.932

99,9%

- wydatki bieżące

51.950

51.932

99,9%

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

314.263

311.088

98,9%

- wydatki bieżące

314.263

311.088

98,9%

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

50.000

50.000

100%

- wydatki majątkowe

w tym: dotacje

50.000

50.000

50.000

50.000

100%

100%

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

548.600

548.600

100%

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

413.000

413.000

100%

- wydatki bieżące

w tym: - dotacje

413.000

413.000

413.000

413.000

100%

100%

92116

Biblioteki

135.600

135.600

100%

- wydatki bieżące

w tym: - dotacje

135.600

135.600

135.600

135.600

100%

100%

926

Kultura fizyczna i sport

60.000

60.000

100%

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

60.000

60.000

100%

- wydatki bieżące

w tym: dotacje

60.000

60.000

60.000

60.000

100%

100%

Razem:

14.483.531

12.991.436

89,7%Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXIII/385/2006 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

Zestawienie

przychodów i rozchodów budżetowych za 2005 rok.

Lp.

Nazwa

Kwota

plan

wykonanie

I.

Przychody

4.472.853

4.179.242

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1.538.177

1.244.566

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

w tym :

- kredyt bankowy

500.000

500.000

500.000

500.000

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

w tym:

- wolne środki

2.434.676

2.434.676

2.434.676

2.434.676

II.

Rozchody

961.721

2.585.506

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:

w tym:

- pożyczki z WFOŚiGW

- kredytu bankowego

Lokaty bankowe

961.721

361.721

600.000

1.623.785Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXIII/385/2006 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

Zestawienie z wykonania

przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2005 rok

w zł

Nazwa

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychód

w tym:

dotacja z budżetu

koszty

w tym:

wpłata do budżetu

Stan środków obrotowych na koniec roku

1

2

3

4

5

6

8

9

Zakład budżetowy

Zakład Gospodarki Komunalnej

900-90017

plan

74.000.

1.005.900

50.000

1.001.900

-

78.000

wykonanie

9.300

1.004.483

50.000

1.009.601

-

4.182Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXIIII/385/2006 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

Zestawienie

planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej za 2005 rok.

Dz. 900 rozdz. 90011

w zł

Nazwa

Plan

Wykonanie

Stan środków obrotowych na początek roku

20.000

19.990

Przychody ogółem

9.000

10.014

- wpływy z różnych opłat

- wpływy z różnych dochodów

9.000

-

9.611

403

Razem środki dyspozycyjne

29.000

30.004

Wydatki ogółem

28.500

24.254

- wydatki bieżące

28.500

24.254

Stan środków obrotowych na koniec roku

500

5.750Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXXIII/385/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

Zestawienie

planu przychodów i wydatków środka specjalnego za 2005 rok.

Dział 600 rozdz. 60016

w zł.

Nazwa

Plan

Wykonanie

1

2

3

Stan środków pieniężnych na początku roku

50

48

Przychody

500

0

- wpływy z różnych opłat

500

0

Razem środki dyspozycyjne

550

48

Wydatki ogółem

500

48

- wydatki bieżące

500

48

Stan środków na koniec roku

50

0Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑04‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  27‑04‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2006 09:31:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie