Uchwała Nr XXXIV/392/2006 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 10/2006 Rady Spolecznej SPZOZ z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ w Tapkowicach wraz z przyjęciem tekstu jednolitego


Uchwała Nr XXXIV / 392 / 2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 30 maja 2006 roku.

w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 10/2006 Rady Społecznej Samodziel-

nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 23 maja 06

roku w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach wraz z przyjęciem

tekstu jednolitego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), w związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zmianami)

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

1. Zatwierdzić uchwałę nr 10/2006 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach wraz z przyjęciem tekstu jednolitego - stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi SP ZOZ w Tąpkowicach.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIV/392/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 maja 2003 roku

Uchwała Nr 10 / 2006

Rady Społecznej

Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach

z dnia 23 maja 2006 roku.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach wraz z przyjęciem tekstu jednolitego.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz § 21 Statutu Samodzielnego Publiczne-go Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach - Rada Społeczna

u c h w a l a

1. Dokonać następujących zmian w treści Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach :

1.1. w § 7 pkt 2 Statutu wykreślić :

- lit. "d" o treści Poradnia Preluksacyjna

- lit. "e" o treści Poradnia Okulistyczna

- lit. "f" o treści Poradnia Neurologiczna

- lit. "g" o treści Poradnia Laryngologiczna

- lit. "h" o treści Poradnia Kardiologiczna

- lit. "i" o treści Poradnia Diabetologiczna

- lit. "j" o treści Poradnia Wad Postawy

1.2. w § 19 w pkt 1.1 Statutu wykreślić :

- lit. "g" o treści Poradnia Preluksacyjna

- lit. "h" o treści Poradnia Okulistyczna

1.3. w § 19 w pkt 1.1 Statutu wpisać :

- Opieka Pielęgniarska Długoterminowa

1.4. ustalić uaktualnioną numerację § 19 pkt 1.1 wg następującej kolejności :

1.1 Komórki organizacyjne podległe Kierownikowi Zakładu :

a) Główny księgowy,

b) Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca,

c) Poradnia Medycyny Rodzinnej,

d) Poradnia Stomatologiczna,

e) Poradnia dla Kobiet

f) Poradnia Rehabilitacyjna,

g) Laboratorium Analityczne,

h) Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

i) Punkt Lekarski w Ożarowicach

j) Ośrodek Rehabilitacji w Tąpkowicach

k) Gabinet Medycyny Szkolnej w Gimnazjum w Ożarowicach

l) Gabinet Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej w Pyrzowicach

ł) Gabinet Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach

m) Gabinet Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku

n) Opieka Pielęgniarska Długoterminowa

1.5. ustalić nową treść § 20 ust.1 w brzmieniu :

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o :

a) ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej

(Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zmianami),

b) ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity

Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn. zmianami),

c) ustawę z dnia 27 września 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z

późn. zmianami),

d) przepisy wykonawcze do ww. ustaw,

e) plan finansowy ustalony przez Kierownika Zakładu.

2. W pozostałym zakresie Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Tąpkowicach obowiązuje bez zmian.

3. Przyjąć jednolity tekst Statutu z uwzględnieniem zmian określonych w pkt. 1.1. -

1.5. niniejszej uchwały w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

4. Przedłożyć niniejszą uchwałę do zatwierdzenia organowi założycielskiemu tj.

Radzie Gminy Ożarowice.

5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi SPZOZ w Tąpkowicach.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Społecznej

mgr inż. Grzegorz C Z A P L A

Załącznik

do Uchwały Nr 10 /2006

Rady Społecznej

SP ZOZ w Tąpkowicach

z dnia 23 maja 2006 roku

S T A T U T

Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach działa na podstawie :

1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą i przepisów wydanych na podstawie tej ustawy.

2. Niniejszego statutu uchwalonego przez Radę Społeczną Zakładu w dniu 28 września 1999 roku i zatwierdzonego przez Radę Gminy w dniu 28 września 1999 roku uchwałą nr XIV/78/99 .

3. Innych przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej i państwowych jednostek organizacyjnych.

4. Przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny

§ 2.

1. Siedziba Zakładu mieści się w Tąpkowicach ul. Zwycięstwa 15.

2. Ponadto działalność prowadzona jest w :

- Punkcie Lekarskim w Ożarowicach ul. Dworcowa 15,

- Ośrodku Rehabilitacji w Tąpkowicach ul. Zwycięstwa 13,

- Punkcie Konsultacyjnym ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Zendku ul. Główna 118,

- Gabinecie Medycyny Szkolnej w Gimnazjum w Ożarowicach,

- Gabinecie Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej w Pyrzowicach,

- Gabinecie Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach,

- Gabinecie Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku,

§ 3.

Obszar działania Zakładu wynikający ze statusu publicznego zakładu opieki zdrowotnej obejmuje :

- obszar gminy Ożarowice,

- inny obszar według zawartych kontraktów.

§ 4.

Organem założycielskim jest Rada Gminy Ożarowice. Nadzór merytoryczny sprawuje Wo-jewoda Śląski.

§ 5.

1. Zakład ma status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Zakład podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

3. Zakład uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy.

II. CEL i PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 6.

Celem działania jest świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki, lecznictwa, reha-bilitacji, profilaktyki, promocji i oświaty zdrowotnej.

§7.

Do zadań Zakładu należy :

1. udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,

2. świadczenie indywidualnych porad specjalistycznych w ramach lecznictwa ambulato-

ryjnego w zakresie specjalności :

a) stomatologia,

b) poradnia dla kobiet

c) poradnia rehabilitacyjna,

3. profilaktyka i promocja zdrowia,

  1. świadczenia medyczne w zakresie medycyny szkolnej,
  1. profilaktyka zdrowotna, w tym szczepienia ochronne,
  2. świadczenia diagnostyczne - EKG, analityka medyczna, USG, spirometria
  1. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
  2. profilaktyka w zakresie medycyny pracy,
  3. profilaktyka przeciwalkoholowa,
  4. wykonywanie czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze.
  5. opieka pielęgniarska długoterminowa (domowa)

§ 8.

Wykonując statutowe działania Zakład współdziała z :

1. Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach,

2. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ożarowicach,

3. organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i zakładami,

4. innymi zakładami opieki zdrowotnej,

5. poradniami specjalistycznymi.

III. ORGANY I ORGANIZACJA ZAKŁADU.

§ 9.

Organami Zakładu są :

1. Kierownik

2. Rada Społeczna.

§ 10.

1. Kierownika Zakładu powołuje i odwołuje Rada Gminy Ożarowice zgodnie z obowią-zującymi przepisami.

2. Jeżeli Kierownikiem nie jest lekarz tworzy się stanowisko Z-cy Kierownika ds. Lecz-nictwa zatrudnionego po przeprowadzeniu postępowania konkursowego.

3. Kierownik kieruje Zakładem, reprezentuje go na zewnątrz i jest przełożonym pracowni-ków Zakładu.

§ 11.

Kierownik kieruje Zakładem przy pomocy :

1. Głównego Księgowego,

2. Pielęgniarki koordynującej i nadzorującej.

§ 12.

1. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada

Gminy Ożarowice .

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

§ 13.

1. Rada Społeczna składa się z 5 osób.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą :

a) jako przewodniczący - Wójt Gminy Ożarowice ,

b) jako członkowie :

- przedstawiciel Wojewody Śląskiego,

- przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy Ożarowice - 3 osoby.

3. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Zakładu.

§ 14.

1. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Kierownik Zakładu.

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przed-stawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 15.

Do zadań Rady Społecznej należy :

1. Przedstawianie Radzie Gminy Ożarowice wniosków i opinii w sprawach :

a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,

b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

c) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, rozszerze-niem lub ograniczeniem działalności,

d) przyznania nagród Kierownikowi Zakładu,

e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z Kierownikiem Zakładu.

2. Przedstawianie Kierownikowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach :

a) planu finansowego i inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych i dotacji,

d) podziału zysków.

3. Uchwalanie Statutu Zakładu oraz zmian w Statucie i przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Gminy Ożarowice.

4. Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Gminy Ożarowice.

5. Zatwierdzanie regulaminu porządkowego Zakładu.

6. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

7. Przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w imieniu którego Rada Społeczna wykonuje swoje zadania.

8. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie Zakładu.

§ 16.

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej.

§ 17.

Od uchwał Rady Społecznej Kierownikowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Gminy Ożarowice w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

§ 18.

Obsługę techniczną Rady Społecznej zapewnia Kierownik Zakładu.

§ 19.

1. Organizację wewnętrzną Zakładu tworzą :

1.1 Komórki organizacyjne podległe Kierownikowi Zakładu :

a) Główny księgowy,

b) Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca,

c) Poradnia Medycyny Rodzinnej,

d) Poradnia Stomatologiczna,

e) Poradnia dla Kobiet,

f) Poradnia Rehabilitacyjna,

g) Laboratorium Analityczne,

h) Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

i) Punkt Lekarski w Ożarowicach

j) Ośrodek Rehabilitacji w Tąpkowicach

k) Gabinet Medycyny Szkolnej w Gimnazjum w Ożarowicach

l) Gabinet Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej w Pyrzowicach

ł) Gabinet Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach

m) Gabinet Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku

n) Opieka Pielęgniarska Długoterminowa

1.2. Komórki organizacyjne podległe Pielęgniarce koordynującej i nadzorującej :

a) średni i niższy personel medyczny

b) obsługa gospodarcza.

2. Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

3. Regulamin organizacyjny poszczególnych komórek ustala Kierownik Zakładu,

a zatwierdza Rada Społeczna

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 20.

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o :

a) ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zmianami),

b) ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn. zmianami),

c) ustawę z dnia 27 września 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-nych ze środków publicznych ( Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zmianami),

d) przepisy wykonawcze do ww. ustaw,

e) plan finansowy ustalony przez Kierownika Zakładu.

2. Zakład może uzyskiwać środki finansowe :

a) na podstawie zawartych kontraktów:

- z Narodowym Funduszem Zdrowia,

- z innymi zakładami opieki zdrowotnej,

- z organami jednostek samorządu terytorialnego,

- z innymi podmiotami np. stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, instytuc-

jami ubezpieczeniowymi, zakładami pracy.

b) na realizację zadań i programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia,

c) z prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu pomieszczeń,

d) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagrani-

cznego z zastrzeżeniem wynikającym z art.42 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,

e) z dotacji budżetowych przyznanych przez organ założycielski.

3. Wartość majątku określają :

a) fundusz założycielski,

b) fundusz zakładu.

4. Zakład decyduje samodzielnie o podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady

Społecznej.

5. Ujemny wynik finansowy Zakład pokrywa we własnym zakresie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21.

Zmiany w statucie wprowadza się według tej samej procedury co jego nadanie.

§ 22.

Statut wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Gminy w Ożarowicach.

z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2000 roku.

Przewodniczący Rady Społecznej

Wójt Gminy Ożarowice

mgr inż. Grzegorz CZAPLA

Niniejszy statut został uchwalony przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach na podstawie uchwały Nr 3/99 z dnia 28 września 1999 roku i za-twierdzony Uchwałą Nr XIV/78/99 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 września 1999 roku i obejmuje następujące zmiany określone w uchwałach Rady Gminy Ożarowice w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SP ZOZ w Tąpkowicach :

· Nr XVI/94/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku

· Nr XVII/105/2000 z dnia 16 marca 2000 roku

· Nr XXIII/137/2000 z dnia 7 grudnia 2000 roku

· Nr XXVII/160/2001 z dnia 26 kwietnia 2001 roku

· Nr XXXVII/223/2002 z dnia 27 czerwca 2002 roku

· Nr VII/58/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku

· Nr XXXIV/392/2006 z dnia 30 maja 2006 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑05‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑05‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
08‑06‑2006 11:11:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie