Uchwała Nr XXXV/406/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zamiane nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XXXV/ 406 /2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 6 lipca 2006 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-dzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 98 lit. "b" w związku z art.15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) - po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Och-rony Środowiska

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Wobec niemożności racjonalnego zagospodarowania niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Pyrzowice, a stanowiących własność Gminy Ożarowice o łącznej powierzchni 2,3238 ha oznaczonych jako działki :

nr 95/3 o pow. 0,3500 ha zapisana w KW nr 28498

nr 95/4 o pow. 0,3500 ha zapisana w KW nr 28498

nr 95/5 o pow. 0,3500 ha zapisana w KW nr 28498

nr 95/8 o pow. 1,2738 ha zapisana w KW nr 71266

oraz przylegających do nich nieruchomości gruntowych stanowiących własność osób fizycz-nych, a to :

· nr 94/6 o pow. 0,2586 ha zapisanej w KW nr 31272

nr 94/7 o pow. 0,6571 ha zapisanej w KW nr 33022

stanowiących własność Jerzego i Mirosławy Usarek

· nr 95/9 o pow. 1,4212 ha brak KW

stanowiącej własność spadkobierców Jana i Marii Galas

· nr 96 o pow. 0,0682 ha zapisanej w KW nr 71966

stanowiącej własność Marleny Nowak

wyrazić zgodę Wójtowi Gminy Ożarowice na dokonanie zamiany tych nieruchomości .

§ 2.

W przypadku zaistnienia konieczności dokonania dopłaty wynikającej z nierównej wartości zamienianych części nieruchomości wyrazić zgodę na dokonanie dopłaty w wysokości nie przekraczającej kwoty 4,50 zł/m²

§ 3.

Zobowiązać Wójta Gminy do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu zamiany nieruchomości, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  06‑07‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  06‑07‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2006 13:21:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie