Uchwała Nr XXXI/368/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/358/2005 z dnia 28 grudnia 2005r w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli


Uchwała Nr XXXI / 368 /2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 16 lutego 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/358/2005 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2005 roku przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 30 ust.6 i ust. 6a, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z póź. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz.1845) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181).

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a:

1. Uchwala się nową treść § 11 regulaminu wynagradzania nauczycieli, który otrzymuje

następujące brzmienie :

§ 11.1. Nauczycielowi, któremu powierzono opiekę nad nauczycielem stażystą lub

nauczycielem kontraktowym w przedszkolu lub szkole przysługuje dodatek w

wysokości 50 zł miesięcznie.

§ 11.2. Nauczycielowi, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego lub

nauczyciela konsultanta przysługuje dodatek w wysokości 200 zł miesięcznie.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 stycznia 2006 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑02‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑02‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2006 10:19:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie