Uchwała Nr XXXV/405/2006 w sprawie okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego


Uchwała Nr XXXV/405/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 6 lipca 2006 roku

w sprawie:określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu

za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Wójt Gminy Ożarowice przedstawia Radzie Gminy w Ożarowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do dnia 31 sierpnia danego roku budżetowego informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I półrocze.

§ 2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarowice za I półrocze powinna obejmować część tabelaryczną w szczegółowości jak w uchwale budżetowej oraz część opisową.

1. Część tabelaryczna winna zawierać w szczególności:

a) plan i wykonanie dochodów według działów i źródeł pochodzenia,

b) plan i wykonanie wydatków nie w mniejszej szczegółowości niż: dział, rozdział klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących, w tym z wyszczególnieniem wynagrodzeń i

pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu oraz wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,

- wydatków majątkowych.

b) planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetu,

c) planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu,

d) plan i wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych, zakładu budżetowego,

e) plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie,

e) plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu.

2. Część opisowa winna zawierać w szczególności:

a) zmiany w planie budżetu,

b) w przypadku realizacji poszczególnych źródeł dochodów należy omówić rozbieżności w ich wykonaniu oraz przyczyny, podejmowane działania w kierunku ściągnięcia należności i wielkość nieściągniętych należności oraz informację o kwotach z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty.

c) przy realizacji wydatków należy omówić poszczególne wydatki budżetowe oraz co było przyczyną niskiego lub wysokiego wykonania planu. W przypadku wystąpienia zobowiązań, należy określić zobowiązania niewymagalne i wymagalne oraz z jakiego tytułu powstały. Podać również informacje w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej.

d) należy podać informację:

- o zaciągnięciu kredytu, pożyczki oraz o innych przychodach,

- o spłacie kredytu, pożyczki lub dokonanych lokat wolnych środków w bankach.

e) omówić źródła przychodów zakładów budżetowych, w tym dotacji z budżetu

gminy, rozbieżności oraz przyczyny w wykonaniu przychodów i wydatków,

stan należności oraz zobowiązań. Opisać również źródła przychodów oraz

kierunki wydatkowania środków z funduszy celowych.

f) przedstawić i omówić poszczególne dochody z tytułu dotacji celowych z

budżetu państwa, jak również poniesione wydatki w tym zakresie.

g) określić także planowane i wykonane dochody z tytułu wydawania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych

w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz

narkomanii.

§ 3

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I półrocze powinna być składana w formie tabelarycznej i opisowej.

1. Część tabelaryczna winna zawierać zestawienie wykonania planów finansowych

w szczególności:

a) przychody według źródeł ich pochodzenia, z wyszczególnieniem otrzymanych dotacji z budżetu,

b) koszty według rodzajów i miejsca powstania,

c) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

2. Część opisowa powinna zawierać omówienie stopnia realizacji planów finansowych, z uwzględnieniem odchyleń od planu, zakresu świadczonych usług i prowadzonej działalności.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XX/114/2000 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  06‑07‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  06‑07‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2006 13:11:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie