Uchwała Nr XXXII/381/2006 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości gruntowych położonych w Ossach


Uchwała Nr XXXII/ 381 /2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 16 marca 2006 roku

_________________________

w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości gruntowych

położonych w Ossach.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1 w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm,) oraz art.102 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) w związku z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 roku w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. Nr 86, poz. 736)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

___________

§ 1.

1. Przystąpić do scalenia i podziału nieruchomości na obszarze miejscowości

Ossy w Gminie Ożarowice.

2. Scaleniem i podziałem objąć następujące nieruchomości - działki gruntu o

numerach ewidencyjnych :

Lp.

Nr

działki

Pow.

Nr KW

Właściciel

1.

109

0,3569

68 191

Gmina Ożarowice

2.

110

0,4125

67 850

Gmina Ożarowice

3.

111

0,4663

54748

Jaki Jan Bytom ul. Strzelców Bytomskich 314

4.

112

1,3982

66 832

Bieniek Andrzej 24-170 Kurów ul 35-lecia PRL 4/4

5.

113/1

0,0194

21 970

Hilgner Henryk i Marianna Piekary Ślaskie ul. Leśna 19/III/8

6.

113/2

0,0810

21 970

Hilgner Henryk i Marianna Piekary Ślaskie ul. Leśna 19/III/8

7.

113/3

0,1217

21 970

Hilgner Henryk i Marianna Piekary Ślaskie ul. Leśna 19/III/8

8.

113/4

0,0204

21 970

Hilgner Henryk i Marianna Piekary Ślaskie ul. Leśna 19/III/8

9.

113/5

0,0637

67 850

Gmina Ożarowice

10.

113/6

0,0672

67 850

Gmina Ożarowice

11.

113/7

0,0135

21 970

Hilgner Henryk i Marianna Piekary Ślaskie ul. Leśna 19/III/8

12.

113/8

0,0525

67 850

Gmina Ożarowice

13.

113/9

0,0269

67 850

Gmina Ożarowice

14.

114/1

0,1840

39370

Frączek Teresa Ożarowice ul. Towarowa 8

15.

114/2

0,1840

68 191

Gmina Ożarowice

16.

115

0,3534

66 968

Bieniek Andrzej 24-170 Kurów ul 35-lecia PRL 4/4

17.

116

0,6630

30709

Kubica Marian i Halina Ossy ul. Wyzwolenia 13a

18.

117

0,3446

brak

Kańtoch Tomasz i Zenobia Ossy ul. Leśna 37

19.

118

0,3454

66 831

Bieniek Andrzej 24-170 Kurów ul 35-lecia PRL 4/4

20.

119

0,7149

42 159

Małota Elżbieta Sączów ul. Wolności 33

21.

120

1,1084

29 972

Nowak Zenobia Ossy ul. Mickiewicza 40

22.

121

0,3760

56 725

Szydło Halina i Czesław Ossy ul. Mickiewicza 39

23.

122

0,2477

57 160

Buchert Grzegorz i Joanna Zabrze ul. De Gaulle`a 3/8,

Jezierny Jakub i Michalina Zabrze ul. De Gaulle`a 109/31

24.

123/1

0,0739

39 640

Witas Waldemar i Genowefa Piekary Śląskie ul. Inwalidów Wojennych 51

25.

123/2

0,1248

53 346

Miiller Danuta Bytom ul. Łokietka 11f/11

26.

124/1

0,0465

43 895

Witas Waldemar i Genowefa Piekary Śląskie ul. Inwalidów Wojennych 51

27.

124/3

0,0808

39 640

Witas Waldemar i Genowefa Piekary Śląskie ul. Inwalidów Wojennych 51

28.

124/4

0,2427

53 078

Miiller Danuta Bytom ul. Łokietka 11f/11

29.

125

0,2975

54 335

Miiller Danuta Bytom ul. Łokietka 11f/11

30.

126/1

0,3643

36 250

Kotuła Janusz i Janina Bytom ul. Św. Wojciecha 104/7

31.

126/2

0,3643

38 533

Małota Lucjan Tąpkowice ul. Zwycięstwa 97

32.

127

0,5050

37 381

Wyszyński Arkadiusz i Renata Zendek ul. Główna 165

33.

128

0,8018

35 528

Dewor Dorota , Hetmańczyk Janusz Ossy ul. Kwiatowa 1

34.

129

0,2547

35 527

Dewor Dorota , Hetmańczyk Janusz Ossy ul. Kwiatowa 1

35.

130

0,2266

38 705

Czapla Bronisława, Czapla Zbigniew Ossy ul. Mickiewicza 25

36.

131

0,3844

32 054

Kocyga Artur Niezdara ul. Żródlana 31

37.

132

0,3384

46 148

Lazar Teodor i Stanisława Ossy ul. Jeziorna 1

38.

133

0,5971

59 380

Trzęsimiech Bronisław Ossy ul. Mickiewicza 50

39.

134

0,5614

59 051

Trzęsimiech Janusz i Aleksandra Mierzęcice ul. Leśna 7

40.

135

0,1719

46 965

Jarząbek Witold i Jolanta Ossy ul. Wyzwolenia 10

41.

136

0,3310

68 191

Gmina Ożarowice

42.

137

0,1825

68 191

Gmina Ożarowice

43.

138

0,1777

26 685

Zięba Henryka Rogożnik ul. Kościuszki 62

44.

139

0,8963

36 236

Wieczorek Marek Ossy ul. Mickiewicza 30

45.

140

0,1586

38 195

Czapla Danuta Ossy ul. Piaskowa 3

46.

141

0,4884

55 840

Kotuła Adam i Halina Ossy ul. Wyzwolenia 21

47.

142

0,1381

68 191

Gmina Ożarowice

48.

143

0,1247

47 030

Zawodniak Zdzisław i Jadwiga Ossy ul. Mickiewicza 20

49.

144

0,2224

brak

Ptak Beata Piekary Śląskie ul. T. Heneczka 5/I/14

Wieczorek Sławomir Piekary Śląskie ul. Piotra Skargi 18/III/3

50.

145/1

0,1466

46 506

Wieczorek Tomasz Ossy ul. Wyzwolenia 18

51.

145/3

0,0378

46 506

Wieczorek Tomasz Ossy ul. Wyzwolenia 18

52.

149

0,1143

brak

Ptak Beata Piekary Śląskie ul. T. Heneczka 5/I/14

Wieczorek Sławomir Piekary Śląskie ul. Piotra Skargi 18/III/3

3. Zewnętrzne granice nieruchomości objętych podziałem oznaczone są na

mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zestawienie wypisów z katastru nieruchomości dotyczących obszaru

objętego scaleniem i podziałem stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

obszaru objętego scaleniem i podziałem stanowi załącznik nr 3 do niniejszej

uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz rozplakatowanie na terenie Gminy Ożarowice.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXII/381/206

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 16 marca 2006 roku

ZESTAWIENIE WYPISÓW Z KATASTRU NIERUCHOMOŚCI

DLA GRUNTÓW OBJĘTYCH SCALANIEM I PODZIAŁEM - OBRĘB EWIDENCYJNY OSSY

Lp.

Numer jednostki rejestrowej

Arkusz mapy

Numer działki ewidencyjnej

Powierzchnia działki

w ha

Oznaczenie użytków

Powierzchnia użytków

w ha

Zbiór dokumentów określających własność

Właściciel

(osoba prawna - nazwa i siedziba, osoba fizyczna - nazwisko i imię, adres)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

268

2

109

0,3569

RIVb

0,3569

KW 68191

Gmina Ożarowice

42-625 Ożarowice Dworcowa 15

2.

268

2

110

0,4125

PsV

RIVb

RV

0,1220

0,0969

0,1936

KW 67850

Gmina Ożarowice

42-625 Ożarowice ul. Dworcowa 15

3.

263

2

111

0,4663

PsV

RIVb

RV

0,0606

0,3078

0,0979

KW 54748

Jaki Jan

41-900 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 314

4.

273

2

112

1,3982

PsV

RIVb

RV

0,1564

0,9824

0,2594

KW 66832

Bieniek Andrzej

24-170 Kurów ul. 35-lecia PRL 4/4

5.

102

2

113/1

0,0194

RIVb

0,0194

KW 21970

Hilgner Henryk i Marianna

41-940 Piekary Śląskie ul. Leśna 19/III/8

6.

102

2

113/2

0,0810

RIVb

0,0810

KW 21970

Hilgner Henryk i Marianna

41-940 Piekary Śląskie ul. Leśna 19/III/8

7.

102

2

113/3

0,1217

RIVb

0,1217

KW 21970

Hilgner Henryk i Marianna

41-940 Piekary Śląskie ul. Leśna 19/III/8

8.

102

2

113/4

0,0204

RIVb

0,0204

KW 21970

Hilgner Henryk i Marianna

41-940 Piekary Śląskie ul. Leśna 19/III/8

9.

287

2

113/5

0,0637

RIVb

0,0637

KW 67850

Gmina Ożarowice

42-625 Ożarowice ul. Dworco-wa 15

10.

287

2

113/6

0,0672

RIVb

RV

0,0176

0,0496

KW 67850

Gmina Ożarowice

42-625 Ożarowice ul. Dworco-wa 15

11.

102

2

113/7

0,0135

RV

0,0135

KW 21970

Hilgner Henryk i Marianna

41-940 Piekary Śląskie ul. Leśna 19/III/8

12.

287

2

113/8

0,0525

PsV

RV

0,0349

0,0176

KW 67850

Gmina Ożarowice

42-625 Ożarowice ul. Dworco-wa 15

13.

287

2

113/9

0,0269

PsV

0,0269

KW 67850

Gmina Ożarowice

42-625 Ożarowice ul. Dworco-wa 15

14.

183

2

114/1

0,1840

RIVb

0,1840

KW 39370

Frączek Teresa

42-625 Ożarowice ul. Towaro-wa 8

15.

268

2

114/2

0,1840

PsV

RIVb

RV

0,0490

0,0747

0,0603

KW 68191

Gmina Ożarowice

42-625 Ożarowice ul. Dworco-wa 15

16.

273

2

115

0,3534

PsV

RIVb

RV

0,0538

0,2400

0,0596

KW 66968

Bieniek Andrzej

24-170 Kurów ul. 35-lecia PRL 4/4

17.

61

2

116

0,6630

PsV

RIVb

RV

0,0876

0,4781

0,0973

KW 30709

Kubica Marian i Halina

42-624 Ossy ul. Wyzwolenia 13a

18.

124

2

117

0,3446

PsV

RIVb

RV

0,0473

0,2455

0,0518

KW brak

Kańtoch Tomasz i Zenobia

42-624 Ossy ul. Leśna 37

19.

273

2

118

0,3454

PsV

RIVb

RV

0,0529

0,1718

0,1207

KW 66831

Bieniek Andrzej

24-170 Kurów ul. 35-lecia PRL 4/4

20.

234

2

119

0,7149

PsV

RIVb

RV

0,1523

0,5180

0,0446

KW 42159

Małota Elżbieta

42-595 Sączów ul. Wolności 33

21.

17

2

120

1,1084

PsV

RIVb

RV

0,2661

0,6860

0,1563

KW 29972

Nowak Zenobia

42-624 Ossy ul. Mickiewicza 40

22.

39

2

121

0,3760

PsV

RIVb

RV

0,0396

0,2798

0,0566

KW 56725

Szydło Halina i Czesław

52-624 Ossy ul. Mickiewicza 39

23.

269

2

122

0,2477

B

PsV

RIVb

RV

0,0719

0,0191

0,1311

0,0256

KW 57160

Buchert Grzegorz i Joanna

41-800 Zabrze ul. De Gaulle`a 3/8,

Jezierny Jakub i Michalina

41-800 Zabrze ul. De Gaulle`a 109/31

24.

245

2

123/1

0,0739

PsV

0,0739

KW 39640

Witas Waldemar i Genowefa

41-940 Piekary Śląskie ul. Inwalidów Wojennych 51

25.

261

2

123/2

0,1248

RIVb

RV

0,1006

0,0242

KW 53346

Miiler Danuta

41-902 Bytom ul. Łokietka 11f/11

26.

235

2

124/1

0,0465

PsV

0,0465

KW 43895

Witas Waldemar i Genowefa

41-940 Piekary Śląskie ul. Inwalidów Wojennych 51

27.

245

2

124/3

0,0808

PsV

0,0808

KW 39640

Witas Waldemar i Genowefa

41-940 Piekary Śląskie ul. Inwalidów Wojennych 51

28.

260

2

124/4

0,2427

PsV

RIVb

0,0697

0,1730

KW 53078

Miiler Danuta

41-902 Bytom ul. Łokietka 11f/11

29.

261

2

125

0,2975

PsV

RIVb

0,1044

0,1931

KW 54335

Miiler Danuta

41-902 Bytom ul. Łokietka 11f/11

30.

158

2

126/1

0,3643

PsV

RIVb

0,1271

0,2372

KW 36250

Kotuła Janusz i Janina

41-922 Radzionków ul. Św. Wojciecha 104/7

31.

86

2

126/2

0,3643

ŁV

RIVb

0,1272

0,2371

KW 38533

Małota Lucjan

42-624 Tąpkowice ul. Zwycięst-wa 97

32.

57

2

127

0,5050

PsV

RIVb

0,1722

0,3328

KW 37381

Wyszyński Arkadiusz i Renata

42-625 Zendek ul. Główna 165

33.

18

2

128

0,8018

ŁV

B-PsV

RIVb

RVI

0,1743

0,0520

0,5375

0,0380

KW 35528

Dewor Dorota

42-624 Ossy ul. Kwiatowa 1

Hetmańczyk Janusz

42-624 Ossy ul. Kwiatowa 1

34.

18

2

129

0,2547

PsV

RIVb

RV

RVI

0,0760

0,1140

0,0338

0,0309

KW 35527

Dewor Dorota

42-624 Ossy ul. Kwiatowa 1

Hetmańczyk Janusz

42-624 Ossy ul. Kwiatowa 1

35.

193

2

130

0,2266

PsV

RIVb

RV

RVI

0,0678

0,0940

0,0296

0,0352

KW 38705

Czapla Bronisława

42-624 Ossy ul. Mickiewicza 25,

Czapla Zbigniew

42-624 Ossy ul. Mickiewicza 25

36.

32

2

131

0,3844

PsV

RIVb

RV

RVI

0,1130

0,1420

0,0530

0,0764

KW 32054

Kocyga Artur

42-624 Niezdara ul. Źródlana 31

37.

40

2

132

0,3384

PsV

RIVb

RV

RVI

0,1040

0,1035

0,0576

0,0733

KW 46148

Lazar Teodor i Stanisława

42-624 Ossy ul. Jeziorna 1

38.

63

2

133

0,5971

PsV

RIVb

RV

RVI

0,0580

0,1376

0,2664

0,1351

KW 59380

Trzęsimiech Bronisław

42-624 Ossy ul. Mickiewicza 50

39.

62

2

134

0,5614

PsV

RIVb

RV

RVI

0,0636

0,0859

0,2809

0,1310

KW 59051

Trzęsimiech Janusz i Aleksandra

42-460 Mierzęcice ul. Leśna 7

40.

113

2

135

0,1719

RIVb

RV

RVI

0,0167

0,1134

0,0418

KW 46965

Jarząbek Witold i Jolanta

42-624 Ossy ul. Wyzwolenia 10

41.

76

2

136

0,3310

RIVb

RV

RVI

0,0230

0,2297

0,0783

KW 68191

Gmina Ożarowice

42-625 Ożarowice ul. Dworco-wa 15

42.

282

2

137

0,1825

RIVb

RV

RVI

0,0065

0,1356

0,0404

KW 68191

Gmina Ożarowice

42-625 Ożarowice ul. Dworco-wa 15

43.

13

2

138

0,1777

RIVb

RV

RVI

0,0021

0,1305

0,0451

KW 26685

Zięba Henryka

42-582 Rogożnik ul. Kościuszki 62

44.

71

2

139

0,8963

PsV

RV

RVI

0,2850

0,3710

0,2403

KW 36236

Wieczorek Marek

42-624 Ossy ul. Mickiewicza 30

45.

44

2

140

0,1586

B-RVI

RVI

0,0716

0,0870

KW 38195

Czapla Danuta

42-624 Ossy ul. Piaskowa 3

46.

23

2

141

0,4884

B-RV

RV

0,1246

0,3638

KW 55840

Kotuła Adam i Halina

42-624 Ossy ul. Wyzwolenia 21

47.

20

2

142

0,1381

RV

0,1381

KW 68191

Gmina Ożarowice

42-625 Ożarowice ul. Dworco-wa 15

48.

75

2

143

0,1247

RV

0,1247

KW 47030

Zawodniak Zdzisław i Jadwiga

42-624 Ossy ul. Mickiewicza 20

49.

163

2

144

0,2224

B

RV

0,0574

0,1650

KW brak

Ptak Beata

41-940 Piekary Śląskie ul. T. Heneczka 5/I/14,

Wieczorek Sławomir

41-940 Piekary Śląskie ul. Piotra Skargi 18/III/3

50.

144

2

145/1

0,1466

B

RV

0,1228

0,0238

KW 46506

Wieczorek Tomasz

42-624 Ossy ul. Wyzwolenia 18

51.

144

2

145/3

0,0378

RV

0,0378

KW 46506

Wieczorek Tomasz

42-624 Ossy ul. Wyzwolenia 18

52.

163

2

149

0,1143

LsV

RVI

0,0293

0,0850

KW brak

Ptak Beata

41-940 Piekary Śląskie ul. T. Heneczka 5/I/14,

Wieczorek Sławomir

41-940 Piekary Śląskie ul. Piotra Skargi 18/III/3Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑03‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑03‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
30‑03‑2006 09:43:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie