Uchwała Nr XXXII/380/2006 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XXXII/ 380 /2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 16 marca 2006 roku

--------------------------------------

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany bez dopłat niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0939 ha stanowiącej mienie komunalne gminy oznaczonej jako działka nr 111/26 k.m. 1 obręb ewidencyjny Niezdara zapisanej w księdze wieczystej KW nr 38182 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach za grunty o łącznej powierzchni 0,1761 ha stanowiące własność Anny i Zdzisława Swobody oznaczone jako działki nr 273/17 i 273/15 k.m. 2 obręb ewidencyjny Tąpkowice zapisane w księdze wieczystej KW nr 34482 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.

Uzyskane w drodze zamiany nieruchomości będą przeznaczone na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych ul. Gen. Maczka i Kopernika i poszerzenie ul. Kopernika.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z zamianą nierucho-mości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑03‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑03‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
30‑03‑2006 08:37:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie