Uchwała Nr XXXI/367/2006 w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków


Uchwała Nr XXXI/367/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 16 lutego 2006 roku

w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego

do korzystania z bezpłatnych posiłków.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6, art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1, art.41, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142,poz.1591 z późn. zmianami ) w związku z art.16 i art. 17ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64,poz.593 z późn. zmianami ) oraz art.5 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259)

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§ 1

  1. Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie, przyznawana jest potrzebującym mieszkańcom Gminy, w trybie przewidzianym w ustawie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego. Rodziny, których dochód przekracza 200% kryterium dochodowego - ponoszą pełną odpłatność.
  2. Dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny spożywają posiłek w szkole. Pozostałe osoby otrzymują pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności.
  3. Świadczenie może być przyznane na wniosek osoby lub rodziny a także, opiekunów, pracownika socjalnego, dyrektora szkoły do której dziecko uczęszcza.

§ 2

Przyznanie pomocy w formie posiłku następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXIV/263/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 7 kwietnia 2005 roku w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑02‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑02‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2006 10:21:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie