Uchwała Nr XXXV/407/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XXXV/ 407 /2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 6 lipca 2006 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-dzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 98 lit. "b" w związku z art.15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) - po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Och-rony Środowiska -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Wobec niemożności racjonalnego zagospodarowania niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Pyrzowice, a stanowiących własność Gminy Ożarowice o łącznej powierzchni 2,5843 ha oznaczonych jako działki :

nr 144/1 o pow. 0,4387 ha zapisana w KW nr 71111

nr 153 o pow. 0,9794 ha zapisana w KW nr 63197

nr 154/29 o pow. 0,2532 ha zapisana w KW nr 65471

nr 154/31 o pow. 0,2243 ha zapisana w KW nr 65471

nr 154/32 o pow. 0,2202 ha zapisana w KW nr 38354

nr 154/46 o pow. 0,0789 ha zapisana w KW nr 65471

nr 154/48 o pow. 0,0538 ha zapisana w KW nr 65471

nr 154/50 o pow. 0,0679 ha zapisana w KW nr 65471

nr 154/52 o pow. 0,2679 ha zapisana w KW nr 65471

oraz przylegających do nich nieruchomości gruntowych stanowiących własność osób fizycz-nych, a to :

· nr 154/28 o pow. 0,2828 ha zapisanej w KW nr 35901

nr 154/33 o pow. 0,1751 ha zapisanej w KW nr 35901

stanowiących własność Agnieszki Dyszy

· nr 154/34 o pow. 0,5798 ha zapisanej w KW nr 38 564

stanowiącej własność Henryka i Renaty Hanak

wyrazić zgodę Wójtowi Gminy Ożarowice na dokonanie zamiany tych nieruchomości .

§ 2.

W przypadku zaistnienia konieczności dokonania dopłaty wynikającej z nierównej wartości zamienianych części nieruchomości wyrazić zgodę na dokonanie dopłaty w wysokości nie przekraczającej kwoty 4,50 zł/m²

§ 3.

Zobowiązać Wójta Gminy do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu zamiany nieruchomości, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  06‑07‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  06‑07‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2006 13:23:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie