Uchwała Nr XXXV/404/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok


Uchwała Nr XXXV/404/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 6 lipca 2006 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 40.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 40.000 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem o kwotę 40.000 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

o kwotę 40.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 40.000 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 40.000 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmow o kwotę 40.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł

2. Zmniejszyć budżet gminy o kwotę 5 zł

po stronie dochodów o kwotę 5 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 5 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa

subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 5 zł

po stronie wydatków o kwotę 5 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 5 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 5 zł

- wydatki bieżące o kwotę 5 zł

3.Dokonać po stronie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

66.000

60016

Drogi publiczne gminne

66.000

- wydatki bieżące

66.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

117.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

117.000

- wydatki bieżące

117.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

15.000

- wydatki bieżące

15.000

851

Ochrona zdrowia

6.000

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

6.000

- wydatki bieżące

6.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

30.000

- wydatki majątkowe

30.000

Razem

117.000

117.000

4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 40.000 zł przeznacza się na utworzenie placów zabaw dla dzieci jako alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu.

Zwiększa się plan wydatków na drogi gminne o kwotę 66.000 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg, wykonanie projektów dla dróg transportu rolnego, wycinkę przydrożnych drzew oraz na zakup znaków drogowych.

Na remonty garaży w strażnicach OSP Niezdara i Ossy planuje się 15.000 zł. Środki finansowe w wysokości 6.000 zł przeznacza się na remont schodów w budynku fizykoterapii oraz 30.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulic: Wolności w Pyrzowicach, Gen. Maczka w Tąpkowicach, Brzozowej w Ożarowicach.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  06‑07‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  06‑07‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2006 13:01:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie