Uchwała Nr XXXV/398/2006 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XXXV/ 398 /2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 6 lipca 2006 roku

-------------------------------------

w sprawie: uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku, Nr 62, poz. 627 ze zm.), art. 14 ust. 1,ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 roku, Nr 62, poz. 628 ze zm.) -

Rada Gminy Ożarowice po zaopiniowaniu przez właściwe organy,

u c h w a l a

§ 1.

Przyjąć "Plan gospodarki odpadami dla Gminy Ożarowice " stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  06‑07‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  06‑07‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2006 12:33:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie