Uchwala Nr XXXI/375/2006 w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz ENION Spółka Akcyjna w Krakowie Oddział w Będzinie


Uchwała Nr XXXI/ 375/2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 16 lutego 2006 roku.

w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz ENION Spółka Akcyjna w Krakowie

Oddział w Będzinie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust 2, w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-ruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z poźn. zm.) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz ENION Spółka Akcyjna w Krakowie Oddział w Będzinie zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0148 ha oznaczonej jako działka nr 499/24 k.m. 1 dod. 5 obręb Pyrzowice zapisana w księdze wie-czystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach KW nr 65014 - przejętej po byłej JW. Mierzęcice za łączną kwotę 1 500 złotych

Składnik budowlany wraz z wyposażeniem stacji transformatorowej "Garnizon II" stanowi własność nabywcy gruntów.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XIX/205/2004 z dnia 16 września 2004 roku w sprawie zbycia w formie darowizny na rzecz ENION Spółka Akcyjna w Krakowie Oddział w Będzinie stacji transformatorowej "Garnizon 2".

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑02‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑02‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
28‑02‑2006 09:01:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie