Uchwała Nr XXXVI/411/2006 w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XXXVI/ 411/2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 14 września 2006 roku

-----------------------------------------

w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 18 ust. 1 , art. 85 i 141 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902) -

Rada Gminy w Ożarowicach

uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ożarowice, w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu określone będą corocznie

w uchwale budżetowej , w wysokości zapewniającej kontynuację zaplanowanych działań.

§ 3

Realizacja Programu prowadzona będzie wg zasad określonych w umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§ 4

Wdrożenie Programu zostanie sfinansowane ze środków Gminy oraz mieszkańców przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑09‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  14‑09‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2006 13:40:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie