Uchwała Nr XXXIV/395/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok


Uchwała Nr XXXIV/395/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 maja 2006 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 198.965 zł

po stronie dochodów o kwotę 198.965 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 60.000 zł

- wpływy z usług o kwotę 60.000 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem o kwotę 26.298 zł

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

o kwotę 26.298 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 36.667 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa

subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 36.667 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 76.000 zł

- wpływy z usług o kwotę 76.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 198.965 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 26.000zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 26.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 26.000 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 50.000 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 50.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 112.000 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 25.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł

rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 42.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 42.000 zł

rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej

szkół o kwotę 11.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 11.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne

o kwotę 11.000 zł

rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 34.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 34.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 10.965 zł

rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 10.965 zł

- wydatki bieżące o kwotę 10.965 zł

Uzasadnienie:

Zwiększenia dochodów dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów o kwocie planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i części oświatowej subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2006 r., oraz wpływów z usług.

Zwiększenie wydatków w dziale 600 przeznacza się na remonty bieżące na drogach gminnych, w dziale 750 na zakup energii, w dziale 801 zwiększenie planu podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące związane ze zwiększonym zużyciem energii, dowozem uczniów do szkół, wdrożeniem systemu bezpieczeństwa żywności HACCP oraz w dziale 852 na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych.

2.Dokonać po stronie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

158.530

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

158.530

- wydatki bieżące

z tego :

wynagrodzenia i pochodne

158.530

152.368

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

158.530

85401

Świetlice szkolne

158.530

- wydatki bieżące

z tego :

wynagrodzenia i pochodne

158.530

152.368

Razem

158.530

158.530

Uzasadnienie:

Powyższe przeniesienia wynikają z zmianami organizacyjnymi w Gminnym Zespole Oświaty i Wychowania.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑05‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑05‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
08‑06‑2006 11:30:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie