Uchwała Nr XXXI/364/2006 w sprawie zaciahgnięcia długoterminowej pożyczki


Uchwała Nr XXXI/364/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 16 lutego 2006 roku

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit "c" i "e", art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art. 169, 170 i art. 184 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 /

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 1.100.000 zł na pokrycie

wydatków związanych z termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz

zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych i

bezpieczeństwa publicznego.

2. Zobowiązanie finansowe, o którym mowa w punkcie 1 wraz z należnymi

odsetkami pokryte zostanie z dochodów własnych gminy w latach 2007-2015.

3. Zapewnić środki finansowe w budżecie gminy w latach 2007-2015 na spłatę

zobowiązania wymienionego w punkcie 1 w wysokości wynikającej z zawartej

umowy.

4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑02‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑02‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2006 12:18:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie