Uchwala Nr XXXVI/413/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok


Uchwała Nr XXXVI/413/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 14 września 2006 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2006 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

DOCHODY OGÓŁEM:

1.102.520

600

Transport i łączność

371.517

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych gmin

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji

gmin pozyskane z innych źródeł

216.767

154.750

700

Gospodarka mieszkaniowa

477.000

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

477.000

750

Administracja publiczna

14.000

- wpływy z różnych dochodów

14.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

240.000

- podatek od środków transportowych

- wpływy z opłaty skarbowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek dochodowy od osób prawnych

50.000

15.000

65.000

110.000

852

Pomoc społeczna

3

-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w

nadmiernej wysokości

3

WYDATKI OGÓŁEM:

1.102.520

600

Transport i łączność

882.000

60004

Lokalny transport zbiorowy

5.000

- wydatki bieżące

5.000

1

2

3

4

60016

Drogi publiczne gminne

877.000

- wydatki majątkowe

877.000

750

Administracja publiczna

19.509

75023

Urzędy gmin

19.509

- wydatki majątkowe

19.509

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

4.000

- wydatki bieżące

4.000

851

Ochrona zdrowia

5.000

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

5.000

- wydatki bieżące

5.000

852

Pomoc społeczna

3

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3

- wydatki bieżące

3

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

122.008

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

109.000

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

60.000

49.000

90095

Pozostała działalność

13.008

- wydatki bieżące

13.008

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

70.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

70.000

- wydatki bieżące

z tego: dotacje

70.000

70.000

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami w następującej

szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę

50.000

40002

Dostarczanie wody

50.000

- wydatki bieżące

z tego: dotacje majątkowe

50.000

50.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50.000

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

50.000

- wydatki bieżące

z tego: dotacje majątkowe

50.000

50.000

Razem

50.000

50.000

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Środki finansowe pochodzące:

- z rezerwy celowej, które zostały przyznane na współfinansowanie Projektu

w ramach ZPORR w wysokości 216.767 zł,

- z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 154.750 zł

- oraz uzyskane ponadplanowe dochody m.in. z podatku od środków transportowych,

opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego

od osób prawnych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych przeznacza

się na :

Dz. 600 - modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwie Ożarowice do Witomina i Szczedłowca o dł. 1.050 km , w sołectwie Ossy o długości 1.300 km i sołectwie Tąpkowice o długości 1.320 km, włączenia do dróg powiatowych ul. Topolowej w Ożarowicach, ul. Klonowej w Pyrzowicach, ul. Głównej w Zendku oraz na modernizację ul. Ogrodowej w Ożarowicach planuje się kwotę 877.000 zł.

Kwotą 5.000 zł dofinansowywuje się lokalny transport zbiorowy.

Dz. 750 - na wykonanie sieci internetowej w budynku Urzędu Gminy - 19.509 zł,

Dz. 754 - 4.000 zł przeznacza się na zakup i remont sprzętu pożarniczego,

Dz. 851 - 5.000 zł uchwala się na wdrożenie Programu Profilaktyki i Leczenia Wad Postawy u Dzieci , polegającym na przeprowadzeniu badań u dzieci w wieku szkolnym zagrożonych

wadami kręgosłupa.

Dz. 900 - na wykonanie oświetlenia na ul. Wolności w Pyrzowicach przeznacza się 49.000 zł oraz na zakup energii - 60.000 zł, zabezpiecza się kwotę13.008 zł na opracowanie "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ożarowice,

Dz. 921 - kwotę 70.000 zł uchwala się jako dotację dla gminnego ośrodka kultury na dofinansowanie wydatków rzeczowych KGW, chórów oraz orkiestr dętych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑09‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  14‑09‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2006 13:51:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie