Uchwała Nr XXXII/384/2006 w sprawie zaciagnięcia pożyczki na prefinasowanie projketu pn. "PROP Ożarowice II etap: drogi wewnętrze, uzbrojenie terenu i adaptacja koszarowca na potrzeby MŚP"


Uchwała Nr XXXII/384/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 16 marca 2006 roku

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu pn. " PROP

Ożarowice II etap: drogi wewnętrzne, uzbrojenie terenu i adaptacja

koszarowca na potrzeby MŚP".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c", art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 209 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

1. Postanawia się zaciągnąć za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Katowicach pożyczkę z budżetu państwa na prefinansowanie w latach

2006-2007 wydatków związanych z realizacją projektu pn. " PROP Ożarowice -

II etap: drogi wewnętrzne, uzbrojenie terenu i adaptacja koszarowca na potrzeby

MŚP" refundowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w

ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

2. Kwotę pożyczki wynikającą z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu

określa się na kwotę 5.127.465,61 zł, planowaną do zaciągnięcia w roku 2006

na kwotę 1.691.458,30 zł, w roku 2007 - 3.436.007,31 zł.

§ 2.

Spłata pożyczki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały nastąpi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 3.

Do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych koniecznych do obsługi finansowej pożyczki oraz kosztów i operacji finansowych niezbędnych do obsługi projektu wskazuje się Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑03‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑03‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
30‑03‑2006 09:33:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie