Uchwała Nr XXXI/372/2006 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy


Uchwała Nr XXXI/ 372 /2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 16 lutego 2006 roku.

---------------------------------------

w sprawie : przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ), w związku z § 69 Statutu Gminy Ożarowice zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2003r w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice z późn. zmianami -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

----------------

§ 1

Przyjąć plany pracy komisji stałych na rok 2006 stanowiących załączniki

do niniejszej uchwały :

- Komisji Rozwoju Gospodarczego

i Budżetu - załącznik nr 1,

- Komisji Rolnictwa, Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Środowiska - załącznik nr 2,

- Komisji Kultury, Sportu, Oświaty

i Zdrowia

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXI/ 372/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 16 lutego 2006 r.

PLAN PRACY

KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO

I BUDŻETU NA ROK 2006

1. Posiedzenie w celu opracowania planu pracy na rok 2006 i sprawozdania z działalności komisji za rok poprzedni.

2. Zapoznanie się członków Komisji z realizacją budżetu gminy za 2005 rok.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy.

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie wydatkowania budżetu Gminy.

5. Występowanie z projektami uchwał.

6. Zapoznanie się członków Komisji z realizacją budżetu gminy za I półrocze 2006 roku.

7. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie określania zasad nabycia i zbycia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub

najmu.

8. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zaciągania długotermino-wych pożyczek i kredytów.

9. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych.

10. Inne prace zaproponowane przez Radnych,

Radę Gminy i inne Komisje.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXI/372/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 16 lutego 2006 r.

PLAN PRACY

KOMISJI ROLNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I OCHRONY ŚRODOWISKA

NA ROK 2006

1. Przegląd dróg gminnych i powiatowych oraz rowów odwadniających po okresie zimowym.

2. Zapoznanie się ze stanem oczyszczalni ścieków w Pyrzowicach.

3. Opiniowanie wniosków w sprawie kupna, sprzedaży i zamiany nieruchomości gruntowych.

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy będących w kompetencji Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXI/372/2006

Radyd Gminy Ożarowice z dnia 16 lutego 2006 r.

PLAN PRACY

KOMISJI KULTURY, SPORTU, OŚWIATY I ZDROWIA

NA 2006 ROK

1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem "kawiarenki internetowej", oraz Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach.

2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem "pracowni ceramicznej"

w Gimnazjum w Ożarowicach.

3. Stan opieki zdrowotnej mieszkańców naszej gminy - funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpko-wicach.

4. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących prac Komisji.

5. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2007 rok w zakresie

kompetencji Komisji.

6. Wykonywanie wszystkich prac przekazywanych przez Radę

Gminy w celu wydawania opinii w przedmiotowych sprawach.

7. Wykonywanie innych prac zaproponowanych przez członków

komisji oraz Przewodniczących innych Komisji.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑02‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑02‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2006 10:56:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie