Uchwała Nr XXXIV/390/2006 w sprawie przystapienia do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Dzialania "Brynica to nie granica"


Uchwała Nr XXXIV/ 390 /2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 30 maja 2006 roku.

w sprawie przystąpienia do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa

Działania "Brynica to nie granica"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17, pkt 18, pkt 20 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Przystąpić jako członek zwyczajny do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Dzia-łania "Brynica to nie granica"

§ 2.

Jako przedstawiciela na zebranie założycielskie oraz reprezentanta Gminy Ożarowice w Zarządzie ww. Związku wskazać Panią Krystynę Kosmala.

§ 3.

Po przystąpieniu do Związku, o którym mowa w § 1 Gmina Ożarowice udzieli poręczenia dla Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" na wy-konanie zadania realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004- 2006" działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Schemat II, po uprzednim przedstawieniu przez Zarząd tego Związku udokumentowanego wniosku w tym zakresie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑05‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑05‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
08‑06‑2006 10:27:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie