Zarządzenie Nr 87/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


Zarządzenie Nr 87/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz pkt 12 uchwały Nr III/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach, między paragrafami.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

010

Rolnictwo i łowiectwo

355

355

01095

Pozostała działalność

355

-

4300

Zakup usług pozostałych

355

-

01030

Izby rolnicze

-

355

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

wpływów z podatku rolnego

-

355

600

Transport i łączność

416.100

416.100

60016

Drogi publiczne gminne

416.100

416.100

4040

3020

4300

6050

4210

4270

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Nagrody i wydatki osobowe

niezaliczone do wynagrodzeń

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

100

-

30.000

386.000

-

-

-

100

-

-

6.000

410.000

754

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

12.000

12.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

12.000

12.000

4270

4300

6060

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych

12.000

-

-

-

10.000

2.000

1

2

3

4

5

6

851

Ochrona zdrowia

77.500

77.500

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

53.500

53.500

6050

4260

4230

6060

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup energii

Zakup leków i materiałów

medycznych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

53.500

-

-

-

-

1.000

2.500

50.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

24.000

24.000

4270

4300

4210

6060

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

14.000

10.000

-

-

-

-

12.000

12.000

853

Opieka społeczna

661

661

85319

Zadania własne

Ośrodki pomocy społecznej

661

661

4110

4120

4410

4300

4210

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Podróże służbowe krajowe

Zakup usług pozostałych

Zakup materiałów i wyposażenia

98

75

100

388

-

-

-

-

-

661

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

117.000

117.000

90015

Zadania własne

Oświetlenie ulic, placów i dróg

117.000

117.000

4270

6050

4210

4260

Zakup usług remontowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

97.000

20.000

-

-

-

-

110.000

7.000

926

Kultura fizyczna i sport

1.200

1.200

92695

Pozostała działalność

1.200

1.200

4260

4430

4270

Zakup energii

Różne opłaty i składki

Zakup usług remontowych

600

600

-

-

-

1.200

RAZEM

624.816

624.816

u z a s a d n i e n i e

Przeniesień w planie wydatków w rozdziałach między paragrafami dokonano w związku ze zmianą sposobu realizacji zaplanowanych w budżecie zadań.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑12‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑12‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2004 10:33:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie