Zarządzenie Nr 52/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


Zarządzenie Nr 52/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 września 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz pkt 12 Uchwały Nr III/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zmniejszyć budżet gminy:

po stronie dochodów o kwotę 9 750 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 9.750 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 9.750 zł

§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9 750 zł

po stronie wydatków o kwotę 9 750 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 9.750 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 9.750 zł

§ - 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.104 zł

§ - 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.448 zł

§ - 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 198 zł

u z a s a d n i e n i e

Zmniejszenia dokonano w związku z przejęciem przez Starostwo Powiatowe z dniem 1 lipca 2003 roku zadań w zakresie prawa budowlanego.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑09‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑09‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
13‑10‑2003 12:54:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie