Zarządzenie Nr 22/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


Zarządzenie Nr 22/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 maja 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

/jednolity tekst Dz. U. Nr 155 poz.1014 z dnia 19 grudnia 1998 roku z późn. zmianami/,

oraz pkt 12 Uchwały Nr III/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku Rady Gminy Ożarowice

w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 25.621 zł

po stronie dochodów o kwotę 25.621 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.834 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

ustawami o kwotę 1.834 zł

Dz. 853 - Opieka społeczna o kwotę 23.787 zł

rozdz. 85313 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej

§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

ustawami o kwotę 2.732 zł

rozdz. 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne

§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

ustawami o kwotę 20.425 zł

rozdz. 85395 - Pozostała działalność

§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

ustawami o kwotę 630 zł

po stronie wydatków o kwotę 25.621 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.834 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

§ 3240 - Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 1.834 zł

Dz. 853 - Opieka społeczna o kwotę 23.787 zł

rozdz. 85313 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§ 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 2.732 zł

rozdz. 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 20.425 zł

rozdz. 85395 - Pozostała działalność

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 630 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 801 - Decyzją Nr FB.I.3011-348/2003 Wojewody Śląskiego przyznano dotację celową

w wys. 1.834 zł z rezerwy Nr 32 na sfinansowanie części wyprawki szkolnej

obejmującej podręczniki szkolne do 100 zł dla uczniów klas pierwszych szkół

podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.

Dz. 853 - Decyzją FB.I.3011-293/2003 Wojewoda Śląski z rezerwy celowej poz. 16 przyznał

dotację celową w wysokości 2.732 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- Decyzją Nr FB.I. 3011-292/2003 Wojewoda Śląski z rezerwy celowej poz. 17 przyznał

dotację celową w kwocie 20.425 zł na wypłatę obligatoryjnych zasiłków z opieki

społecznej

- Decyzją Nr FB.I.3011-342/2003 Wojewoda Śląski z rezerwy celowej poz. 32 przyznał

dotację w wys. 630 zł na sfinansowanie części wyprawki szkolnej w wys. 90 zł

obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla uczniów

podejmujących naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych 2003/2004

3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑05‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑05‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 12:52:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie