Zarządzenie Nr 45/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


Zarządzenie Nr45/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 sierpnia 2003

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz pkt 12 uchwały Nr III/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 25.627 zł

po stronie dochodów o kwotę 25.627 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 106 zł

Dz. 853 - Opieka społeczna

Rozdz. 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 25.521 zł

po stronie wydatków o kwotę 25.627 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

§ 3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 106 zł

Dz. 853 - Opieka społeczna

Rozdz. 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne o kwotę 25.521 zł

§ 311 - Świadczenia społeczne o kwotę 23.889 zł

§ 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.632 zł

U z a s a d n i e n i e

Dz. 801 - Decyzją Nr FB.I.3011 - 558/2003 z dnia 4 lipca 2003 roku Wojewody Śląskiego przyznano dotację celową na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.

Dz. 853 - Wojewoda Śląski Decyzją Nr FB.i.3011 - 645/2003 z dnia 6 sierpnia 2003 roku zwiększył dotację celową ze środków rezerwy celowej poz. 17 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków obligatoryjnych z pomocy społecznej.

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach i rozdziałach między paragrafami

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

600

Transport i łączność

10.000

10.000

60016

Drogi publiczne gminne

10.000

10.000

4270

4210

Zakup usług remontowych

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

-

-

10.000

750

Administracja publiczna

20.070

20.070

75023

Urzędy gmin

20.070

20.070

4300

4260

4500

Zakup usług pozostałych

Zakup energii

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

20.070

-

-

-

20.000

70

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.000

2.000

1

2

3

4

5

6

75412

Ochotnicze straże pożarne

2.000

2.000

4270

4260

Zakup usług remontowych

Zakup energii

2.000

-

-

2.000

926

Kultura fizyczna i sport

2.500

2.500

92695

Pozostała działalność

2.500

2.500

4300

4430

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

2.500

-

-

2.500

Razem

34.570

34.570

U z a s a d n i e n i e

Przesunięć dokonano w związku ze zmianą sposobu wydatkowania przyznanych w budżecie środków finansowych.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑08‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑08‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2003 11:57:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie