Zarządzenie Nr 9/2003 w sprawie określenia wartości księgowej budynków remiz OSP zlokalizowanych w sołectwach Niezdara, Ożarowice, Pyrzowice, Tąpkowice i Zendek


Zarządzenie Nr 9/2003

Wójta Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 7 marca 2003 r.

w sprawie określenia wartości księgowej budynków remiz OSP zlokalizowanych

w sołectwach Niezdara, Ożarowice, Pyrzowice, Tąpkowice i Zendek

Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 207 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar-ce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z poźn. zm.)

w wykonaniu Uchwały Nr 151/2002 Zarządu Gminy Ożarowice z dnia 23.10.2002r.

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

-------------------

  1. Określić wartość księgową obiektów budynków remiz jednostek ochotniczych

straży pożarnych :

  • OSP Niezdara w wysokości : 377 185 zł
  • OSP Pyrzowice w wysokości: 417 020 zł
  • OSP Zendek w wysokości : 184 741 zł
  1. Określić ułamkową część wartości księgowej budynku wielocelowego odpowia-dającą faktycznie użytkowanej części tego obiektu jako remizy przez :

- OSP Ożarowice w wysokości : 167 067 zł ( tj. ¼ wartości obiektu - 668 269 zł)

- OSP Tąpkowice w wysokości : 93 504 zł ( tj. 1/5 wartości obiektu - 467 520 zł)

  1. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑03‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  07‑03‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
30‑09‑2003 10:09:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie