Zarządzenie Nr 37/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


Zarządzenie Nr 37/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

/jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 z późn. zmianami/, oraz pkt 12 Uchwały

Nr III/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 1.243 zł

po stronie dochodów o kwotę 1.243 zł

Dz. 853 - Opieka społeczna

rozdz. 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§ 201 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

ustawami o kwotę 1.243 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.243 zł

Dz. 853 - Opieka społeczna

rozdz. 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 1.243 zł

u z a s a d n i e n i e

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB I. 3011 - 529/2003 z dnia 27 czerwca 2003roku przyznał dotację celową z rezerwy Nr 18 w części 83 na dofinansowanie wydatków związanych

z realizacją wydatków związanych z realizacją wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

2. Zmniejszyć budżet gminy o kwotę 90 zł

po stronie dochodów o kwotę 90 zł

Dz. 853 - Opieka społeczna

rozdz. 85395 - Pozostała działalność

§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

ustawami o kwotę 90 zł

po stronie dochodów o kwotę 90 zł

Dz. 853 - Opieka społeczna

rozdz. 85395 - Pozostała działalność

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 90 zł

u z a s a d n i e n i e

Zmniejszenie dotyczy środków z rezerwy celowej poz. 32 przeznaczonych na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej w formie zasiłku celowego.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑06‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑06‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 12:58:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie