Zarządzenie Nr 29/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


Zarządzenie Nr 29/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 czerwca 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

/jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/, oraz pkt 12 Uchwały Nr III/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 13.798 zł

po stronie dochodów o kwotę 13.798 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

§ 201 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom o kwotę 10.955 zł

Dz. 853 - Opieka społeczna

rozdz. 85395 - Pozostała działalność

§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.843 zł

po stronie wydatków o kwotę 13.798 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 10.955 zł

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.332 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 196 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 28 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.862 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.437 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł

Dz. 853 - Opieka społeczna

rozdz. 85395 - Pozostała działalność

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 2.843 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 751 - Kwota 10.955 zł przeznaczona jest na przygotowanie i przeprowadzenie referendum

ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii

Europejskiej.

Dz. 853 - Decyzją Nr FB.I 3011-410/2003 Wojewoda Śląski zwiększył dotację celową z rezerwy

poz. 29 na realizację "Rządowego programu wspierania gmin w dożywianiu uczniów".

3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑06‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  16‑06‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 12:56:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie