Zarządzenie Nr 21/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


Zarządzenie Nr 21/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 kwietnia 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

/jednolity tekst Dz. U. Nr 155 poz.1014 z dnia 19 grudnia 1998 roku z późn. zmianami/,

oraz pkt 12 Uchwały Nr III/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku Rady Gminy Ożarowice

w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać przeniesień po stronie wydatków z rezerwy na działy, rozdziały i paragrafy.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

758

Różne rozliczenia

35.000

-

75818

Rezerwy ogólne celowe

35.000

-

4810

Rezerwy

35.000

-

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

35.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

35.000

4300

Zakup usług pozostałych

-

35.000

Razem:

35.000

35.000

u z a s a d n i e n i e

Z rezerwy przeznacza się kwotę 35.000 na dofinansowanie wydatków związanych z komunalizacją mienia gminnego.

2. Dokonać przeniesień po stronie dochodów i wydatków w działach między rozdziałami

i paragrafami.

po stronie dochodów

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

750

Administracja publiczna

19.500

19.500

75020

Starostwa powiatowe

19.500

-

232

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

19.500

-

75011

Urzędy wojewódzkie

-

19.500

232

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

-

19.500

po stronie wydatków

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

750

Administracja publiczna

19.500

19.500

75020

Starostwa powiatowe

19.500

-

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

16.208

2.896

396

-

-

-

75011

Urzędy wojewódzkie

-

19.500

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

-

-

-

16.208

2.896

396

u z a s a d n i e n i e

Zmian dokonano w celu prawidłowego zakwalifikowania zadań dotowanych przez Starostwo Powiatowe na podstawie zawartego porozumienia.

3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑04‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑04‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 12:50:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie