Zarządzenie Nr 58/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


Zarządzenie Nr 58/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 26 listopada 2003 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2003 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz pkt 12 Uchwały Nr III/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 156 zł

po stronie dochodów o kwotę 156 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin o kwotę 156 zł

po stronie wydatków o kwotę 156 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 156 zł

u z a s a d n i e n i e

Wojewoda Śląski Decyzją FB.I.3011-1047/03 z dnia 31 października 2003 roku przyznał dotację z rezerwy celowej poz. 21 na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

2. Zmniejszyć budżet gminy o kwotę 2.095 zł

po stronie dochodów o kwotę 2.095 zł

Dz. 853 - Opieka społeczna

Rozdz. 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne

§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 2.095 zł

po stronie wydatków o kwotę 2.095 zł

Dz. 853 - Opieka społeczna o kwotę 2.095 zł

Rozdz. 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne

§4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.095 zł

u z a s a d n i e n i e

Zmniejszenia dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-1076/2003 z dnia 15 listopada 2003 r.

3. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

600

Transport i łączność

90.000

90.000

60016

Drogi publiczne gminne

90.000

90.000

6050

4270

4300

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

90.000

-

-

-

40.000

50.000

750

Administracja publiczna

3.000

3.000

75023

Urzędy gmin

3.000

3.000

4210

4410

Zakup materiałów i wyposażenia

Podróże służbowe krajowe

3.000

-

-

3.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo-żarowa

24.000

24.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

24.000

24.000

3030

4270

4210

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup usług remontowych

Zakup materiałów i wyposażenia

14.000

10.000

-

-

-

24.000

1

2

3

4

5

6

851

Ochrona zdrowia

1.500

1.500

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

1.500

1.500

6050

4260

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup energii

1.500

-

-

1.500

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

48.500

48.500

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

48.500

48.500

4300

4010

4110

4120

4210

4260

4410

Zakup usług pozostałych

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubez. społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposa.

Zakup energii

Podróże służbowe krajowe

48.500

-

-

-

-

-

-

-

33.000

5.686

809

5.505

3.000

500

Razem

167.000

167.000

u z a s a d n i e n i e

Przeniesień w rozdziałach między paragrafami dokonano w związku ze zmianą sposobu wydatkowania przyznanych przez Radę Gminy środków finansowych.

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑11‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  26‑11‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
25‑02‑2004 09:03:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie