Zarządzenie Nr 84/2003 w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok


Zarządzenie Nr 84/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 17 grudnia 2003 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2003 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz pkt 12 Uchwały Nr III/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 1.979 zł

po stronie dochodów o kwotę 1.979 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.900 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 1.900 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 75 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin o kwotę 75 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4 zł

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin o kwotę 4 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.979 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.900 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 900 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 75 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 75 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4 zł

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 750 - Otrzymana na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-990/2003 dotacja celowa w kwocie 1.900 zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z awaryjnym trybem przesyłania danych do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA związanych z wydawaniem dowodów osobistych oraz kosztów ich dowozu.

Dz. 801 - Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-1092/2003 została skorygowana dotacja celowa na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych przyznana decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-765/2003 z dnia 12 września 2003 roku.

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

801

Oświata i wychowanie

22.361

22.361

80101

Szkoły podstawowe

11.000

11.000

4210

4260

6060

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych

3.000

8.000

-

-

-

11.000

80110

Gimnazja

5.861

5.861

4210

4260

4270

6060

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych

2.861

3.000

-

-

-

-

361

5.500

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

3.500

3.500

4210

4260

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

-

1.500

2.000

3.500

-

-

1

2

3

4

5

6

80195

Pozostała działalność

2.000

2.000

2570

6050

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostki sektora finansów publicznych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.000

-

-

2.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

6.400

6.400

85401

Świetlice szkolne

2.900

-

4110

4120

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

2.600

300

-

-

85404

Przedszkola

3.500

6.400

4110

4120

4210

4240

4300

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakupy materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup usług pozostałych

-

-

2.500

-

1.000

2.600

300

-

3.500

-

Razem

28.761

28.761

Zadania zlecone

po stronie wydatków

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

853

Opieka społeczna

1.711

1.711

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

1.711

1.711

4110

3110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Świadczenia społeczne

1.711

-

-

1.711

Razem

1.711

1.711

Zadania własne

po stronie wydatków

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

853

Opieka społeczna

8.130

8.130

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

5.760

-

3110

Świadczenia społeczne

5.760

-

85395

Pozostała działalność

1.620

-

4300

Zakup usług pozostałych

1.620

-

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

3.550

3110

4210

Świadczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

-

-

2.300

1.250

1

2

3

4

5

6

85319

Ośrodki pomocy społecznej

750

4580

4110

4410

4010

4210

4430

Składki na ubezpieczenia społeczne

Podróże służbowe krajowe

Wynagrodzenie osobowe

pracowników

Zakup materiałów i usług

Różne opłaty i składki

500

250

-

-

-

-

-

1.620

2.833

127

Razem

8.130

8.130

u z a s a d n i e n i e

Dz. 801 - Przeniesienia wynikają z konieczności zakupu zmywarek dla szkół podstawowych i gimnazjum (zalecenie sanepidu) oraz zakupu pomocy dydaktycznych dla przedszkoli.

Dz. 853 - W rozdziale 85314 utworzenie nowego paragrafu jest niezbędne celem przeznaczenia środków na zakup urządzeń do przygotowania posiłków dla dzieci, które są objęte programem dożywiania.

Środki finansowe z usług opiekuńczych zostały przesunięte na inne rozdziały, gdyż nie była udzielona ta forma pomocy. Zostaną w głównej mierze przeznaczone na doposażenie nowych pomieszczeń i wyposażenie magazynu.

3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑12‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  17‑12‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2004 10:25:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie