Zarządzenie Nr 33/2003 w sprawie udostępniania informacji publicznej


ZARZĄDZENIE NR 33/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udostępniania informacji publicznej

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 4 w związku z art.7 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicz-nej ( Dz.U. Nr 112, poz. 1198 )

z a r z ą d z a m , co następuje :

 1. Informacje publiczne, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, podlegają udostępnieniu w Urzędzie Gminy poprzez Biuletyn Informacji Publicznej administrowany przez Janusza SZYDŁO ( www.bip.ozarowice.pl ).
 1. Udostępnieniu podlegają informacje publiczne szczegółowo określone w art. 6 wyżej po-wołanej ustawy.
 2. Zobowiązanymi do ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w ramach swoich kompetencji są :

3.1. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

 • Ewa FURTAK - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach
 • Małgorzata SOKOŁA - Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Tąpkowicach

 • Róża SZYDŁO - Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice
 • Zdzisława SZYDŁO - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania

3.2. Kierownicy referatów Urzędu Gminy

 • Marian KOBOS - Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
 • Bożena SŁODCZYK - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 • Melania TAJAK - Skarbnik Gminy
 • Wiesława WACH - Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego

3.3. Samodzielne stanowiska pracy

 • Rozalia FARNICKA - inspektor ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
 • Jolanta MELANIUK - inspektor ds. ewidencji gospodarczej, kultury, sportu

i zdrowia

 • Janusz PALIGA - inspektor ds. inwestycji gminnych i dróg

3.4. Biuro Rady Gminy - Henryka GARSTKA

 1. Ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich wytworzenia.
 2. Szczegółowe zasady i tryb udostępniania informacji publicznych określony jest w powoła-nej na wstępie ustawie o dostępie do informacji publicznej
 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy .
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 roku.
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑06‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  24‑06‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
04‑09‑2003 12:51:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie