Zarządzenie Nr 19/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


Zarządzenie Nr 19/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 marca 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

/jednolity tekst Dz. U. Nr 155 poz.1014 z dnia 19 grudnia 1998 roku z późn. zmianami/,

oraz pkt 12 Uchwały Nr III/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku Rady Gminy Ożarowice

w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 34.592 zł

po stronie dochodów o kwotę 34.592 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu

na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego o kwotę 19.028 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75414 - Obrona cywilna

§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu

na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego o kwotę 9.207 zł

Dz. 853 - Opieka społeczna o kwotę 6.357 zł

rozdz. 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne

§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

ustawami o kwotę 1.487 zł

rozdz. 85395 - Pozostała działalność

§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 4.870 zł

po stronie wydatków o kwotę 34.592 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 19.028 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 9.207 zł

rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 9.207 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.652 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.368 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 187 zł

Dz. 853 - Opieka społeczna o kwotę 6.357 zł

rozdz. 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne o kwotę 1.487 zł

§ 3110 -Świadczenia społeczne o kwotę 1.487 zł

rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 4.870 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 4.870 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 600 - Kwota 19.028 zł jest dotacją ze Starostwa Powiatowego otrzymaną na podstawie

zawartego porozumienia i przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Dz. 754 - Na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem wprowadza się do budżetu

kwotę 9.207 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 853 - Wojewoda Śląski decyzją Nr FBI 3011-161/2003 przyznał nam dotację w

wysokości 1.487 zł na wypłatę zasiłków obligatoryjnych.

Decyzją Nr FBI 3011-99/2003 otrzymaliśmy dotację w wysokości 4.870 zł

przeznaczoną na dofinansowanie dożywiania uczniów.

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach i rozdziałach między paragrafami.

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

700

Gospodarka mieszkaniowa

4.000

4.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.000

4.000

4430

4300

Różne opłaty i składki

Zakup usług pozostałych

4.000

-

-

4.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.000

2.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

2.000

2.000

4210

4280

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług zdrowotnych

2.000

-

-

2.000

851

Ochrona zdrowia

4.000

4.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4.000

4.000

4210

3030

Zakup materiałów i wyposażenia

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4.000

-

-

4.000

Razem:

10.000

10.000

u z a s a d n i e n i e

Dz. 700 - Zwiększenia dokonano w związku z potrzebą zapłaty za wykonanie dokumentacji

przewłaszczeniowej.

Dz. 754 - Zmian dokonano w związku z potrzebą pokrycia kosztów badań zdrowotnych

kierowców OSP.

Dz. 851 - Zwiększa się plan wydatków związanych z wynagrodzeniem członków Komisji

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑03‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  31‑03‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 12:48:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie