Zarządzenie Nr 8/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


Zarządzenie Nr 8/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 27 lutego 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

/jednolity tekst Dz. U. Nr 155 poz.1014 z dnia 19 grudnia 1998 roku z późn. zmianami/,

oraz pkt 12 Uchwały Nr III/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku Rady Gminy Ożarowice

w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 23.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 23.000 zł

Dz. 853 - Opieka społeczna

rozdz. 85319 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 631 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na

inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami o kwotę 5.000 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 201 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom o kwotę 18.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 23.000 zł

Dz. 853 - Opieka społeczna

rozdz. 85319 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych o kwotę 5.000 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4270- Zakup usług remontowych o kwotę 18.000 zł

u z a s a d n i e n i e

Zwiększeń dokonano na podstawie decyzji Nr FBI 3011-7/2003 Wojewody Śląskiego

z dnia 15 stycznia 2003r.

3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑02‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  27‑02‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 12:41:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie