Zarządzenie Nrr 86/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


Zarządzenie Nr 86/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 grudnia 2003

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz pkt 12 uchwały Nr III/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok i po uzyskaniu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

750

Administracja publiczna

283.135

283.135

75023

Urzędy gmin

273.135

273.135

4210

4270

4300

4010

4110

4120

4500

6050

6060

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Wynagrodzenia osobowe

pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

60.000

153.135

60.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.000

1.800

300

35

220.000

35.000

75047

Pobór podatków, opłat

i niepodatkowych należności budżetowych

10.000

10.000

4100

4210

Wynagrodzenia agencyjne

prowizyjne

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

-

-

10.000

RAZEM

283.135

283.135

u z a s a d n i e n i e

Przeniesień w planie dokonano w związku ze zmianą sposobu realizacji zaplanowanych w budżecie zadań.

2. Dokonać przeniesień po stronie wydatków z rezerwy na działy, rozdziały i paragrafy.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

758

Różne rozliczenia

43.415

-

75818

Rezerwy ogólne i celowe

43.415

-

4810

Rezerwy

43.415

-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

38.165

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

-

38.165

4010

4110

4120

4210

4260

4300

Wynagrodzenia osobowe

pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

-

-

-

-

-

-

11.000

1.895

270

500

24.000

500

926

Kultura fizyczna i sport

-

5.250

92695

Pozostała działalność

-

5.250

4210

4270

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

-

-

4.200

1.050

Razem

43.415

43.415

u z a s a d n i e n i e

Dz. 900 - Kwotę 38.165 zł przeznacza się na dofinansowanie kosztów utrzymania

oczyszczalni ścieków.

Dz. 926 - Kwotę 5.250 zł przekazuje się na koszty działalności klubów sportowych

3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑12‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑12‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2004 10:39:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie