Zarządzenie Nr 16/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


Zarządzenie Nr 16/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 marca 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

/jednolity tekst Dz. U. Nr 155 poz.1014 z dnia 19 grudnia 1998 roku z późn. zmianami/,

oraz pkt 12 Uchwały Nr III/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku Rady Gminy Ożarowice

w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 780 zł

po stronie dochodów o kwotę 780 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu

na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego o kwotę 780 zł

po stronie wydatków o kwotę 780 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 780 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 648 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 116 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 16 zł

u z a s a d n i e n i e

Zwiększenia dokonano na postawie pisma Nr FFB-3108/151/2003 Starostwa Powiatowego

w Tarnowskich Górach, ustalającego ostateczną kwotę dotacji na 2003r. na sfinansowanie

1 etatu kalkulacyjnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑03‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑03‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 12:46:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie