Zarządzenie Nr 50/2003 w sprawie zmian w budżcie gminy na 2003 rok


Zarządzenie Nr 50/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 23 września 2003

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz pkt 12 uchwały Nr III/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku Rady Gminy Ożarowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

750

Administracja publiczna

4 000

4 000

75023

Urzędy gmin

4 000

4 000

4300

4140

Zakup usług pozostałych

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospra-wnych

4 000

-

-

4 000

801

Oświata i wychowanie

100 609

100 609

80101

Szkoły podstawowe

87 609

87 609

3020

4210

4260

4270

2540

4040

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 609

10 000

20 000

50 000

-

-

-

-

-

-

87 273

336

80110

Gimnazja

13 000

13 000

4210

4270

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

-

13 000

-

4 000

-

9 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

6 677

6 677

85401

Świetlice szkolne

677

677

3020

4040

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

677

-

-

677

85404

Przedszkola

6 000

6 000

4270

4300

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

6 000

-

-

6 000

1

2

3

4

5

6

926

Kultura fizyczna i sport

1 000

1 000

92695

Pozostała działalność

1 000

1 000

4300

4430

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

1 000

-

-

1 000

Razem

112 286

112 286

U z a s a d n i e n i e

Dz. 750 - Od miesiąca września br Urząd Gminy obowiązany jest do przekazywania wpłat na rzecz PFRON,

Dz. 801 - Przesunięć dokonano w związku z koniecznością zakupu stolików i krzeseł do sali komputerowej, realizacji programu szkoleń oraz powstaniem niepublicznej szkoły podstawowej,

Dz. 854 - W przedszkolach wymagane jest przeprowadzenie remontów urządzeń gazowych,

Dz. 926 - Przeniesienia dokonano w związku ze zmianą sposobu wydatkowania przyznanych środków finansowych.

2.Zwiększyć budżet gminy o kwotę 5 877 zł

po stronie dochodów o kwotę 5 877 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 4 050 zł

Dz. 853 - Opieka społeczna

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność

§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1 827 zł

po stronie wydatków o kwotę 5 877 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4 050 zł

Dz. 853 - Opieka społeczna

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 1 827 zł

U z a s a d n i e n i e

Dz. 801 - Decyzją Nr FB.I.3011-765/2003 Wojewody Śląskiego przyznano dotacje na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół,

Dz. 853 - Decyzją Nr FB.I.3011-789/2003 Wojewoda Śląski przyznał z rezerwy celowej dotację z poz. 29 na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania uczniów.

3.Zmniejszyć budżet gminyo kwotę 291 zł

po stronie dochodów o kwotę 291 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 291 zł

po stronie wydatków o kwotę 291 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 291 zł

U z a s a d n i e n i e

Dz. 854 - Decyzją Nr FB.I.3011-765/2003 Wojewoda Śląski w związku ze złożoną korektą dotyczącą ilości nauczycieli emerytów i rencistów zmniejszył dotację celowa na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑09‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑09‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
29‑09‑2003 15:41:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie