Uchwała Nr III/33/2006 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2007 roku


Uchwała Nr III/ 33 /2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 grudnia 2006 roku.

------------------------------------------

w sprawie : przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2007 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami.), w związku z § 97 Statutu Gminy Ożarowice zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice z późn. zmianami -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

----------------

§ 1

Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2007 roku :

  1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2006 rok.
  2. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok.

Wystosowanie wniosku do Rady Gminy o udzielenie bądź nie udzielenie

absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok.

  1. Ocena realizacji inwestycji w Gminie w 2006 roku, przestrzeganie procedur przetargowych, obrotu mieniem komunalnym, jakości usług świadczonych na rzecz Gminy przez różne podmioty.
  2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Gimnazjum w Ożarowicach ze szczególnym uwzględnieniem stopnia wykorzystania nowo powstałej hali sportowej.
  3. Opracowanie protokołów pokontrolnych oraz wniosków pokontrolnych do Rady Gminy.
  4. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2007 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2007 09:40:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie