Uchwala Nr III/26/2006 w sprawie poboru podatkow: rolnego, lesnego i od nieruchomości w drodze inkasa, okreslenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków


Uchwała Nr III/26/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie: poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844) w związku z art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.)

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§ 1

1. Ustala się w drodze inkasa pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

stanowiących własność osób fizycznych.

2. Inkasentami podatków określonych w ust. 1 są :

a) w sołectwie Celiny - Morawiec Henryk

b) w sołectwie Niezdara - Kubica Barbara

c) w sołectwie Ossy - Zawodniak Zdzisław

d) w sołectwie Ożarowice - Kocot Jan

e) w sołectwie Pyrzowice - Czapla Danuta

f) w sołectwie Tąpkowice - Zgajewski Czesław

g) w sołectwie Zendek - Pełka Mieczysław

3. Ustala się stawkę procentową od wszystkich zainkasowanych na rzecz Gminy należności

pieniężnych w wysokości 3,5%.

§ 2

1. Do obowiązków inkasenta należy :

a) dostarczanie podatnikom nakazów płatniczych i pobór podatków określonych w § 1 niniejszej uchwały,

b) pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu pięciu dni wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Gminy.

§ 3

Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXVI/286/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: poboru podatków: rolnego, leśnego, od posiadania psa i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7

Wójt Gminy poda niniejszą uchwałę do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2007 10:29:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie