Uchwała Nr II/9/2006 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Ożarowice


Uchwała Nr II/ 9 /2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 5 grudnia 2006 roku.

w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art.4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami), w związku z § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wyna-gradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starost-wach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223z późn. zmianami)

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a la

1. Przyznać Wójtowi Gminy Ożarowice na czas nieoznaczony

dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie - tj. 2 464 zł miesięcznie.

2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  05‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  05‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
02‑01‑2007 14:18:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie